BREAKING NEWS

⁠ေ⁠ႏြစပါးအထြက္⁠ႏႈန္း⁠ေကာင္း⁠ေစရန္ သတိ⁠ျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေႏြစပါးကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ – ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေႏြစပါးစိုက္ဧက သံုးသန္းေက်ာ္ထိ စိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ႏွစ္မွ ယခုႏွစ္အတြင္း ေႏြစပါးအထြက္ႏႈန္းသည္ တရိပ္ရိပ္အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စပါးအထြက္ႏႈန္း တန္႔လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေႏြစပါးသည္ စိုက္ပိ်ဳးစနစ္၊ မ်ိဳးေကာင္း၊ မ်ိဳးသန္႔ အေျခအေနေကာင္းမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္၊ ေရအလံုေလာက္ရရွိပါက တစ္ဧက တင္းတစ္ရာေက်ာ္ထိ ထြက္ရွိေနသည္မွာ ျငင္းဖြယ္ရာမရွိပါ။

ယခုအခါ ေႏြစပါးအထြက္ႏႈန္းမ်ား တန္႔ေနသည္။ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ားတြင္ က်ဆင္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားပင္ ႀကံဳေနရသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။ သံုးသပ္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္၊ မ်ိဳး။ ေရေျမအေျခအေနမ်ား ခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေနရေပၿပီ။
မိုးစပါး ရိတ္သိမ္းၿပီး ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ရိုးျပတ္မီးရႈိ႕၊ ခ်က္ခ်င္းေရတင္ ေျမျပင္၍ မစိုက္ပ်ိဳးသင့္ေပ။ မိုးရာသီတစ္ရာသီလံုးေရျဖင့္ ဖံုးလြမ္း၍ ထားရသျဖင့္ ေျမတြင္း ေအာင္စီဂ်င္ဓာတ္နည္းေပမည္။

အခ်ိဳ႕ ေရ၀ပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမတြင္း ေလမဲ့ဇုန္ ျဖစ္ေနေပမည္။ ေျမတြင္း ေအာင္စီဂ်င္ဓာတ္နည္းသျဖင့္ စပါးပင္ အျမစ္ႀကီးထြားမႈ ေႏွာင့္ေနွးေနၿပီး အပင္ႀကီးထြားမႈ ညံ့ေနတတ္ပါသည္။ ရိုးျပတ္မီးရိႈ႕၊ ခ်က္ခ်င္းေရတင္၊ ေျမယာျပဳျပင္ ခ်က္ခ်င္းစိုက္ပါက ေပါင္းျမစ္မ်ား၊ စပါးျမစ္အံုမ်ား ခ်က္ခ်င္းမေဆြးႏိုင္ဘဲ အပူေငြ႔ ထုတ္လႊတ္ပါသည္။ ၄င္းအပူေငြ႔ေၾကာင့္ စပါးပင္ငယ္မ်ား ႀကီးထြားမႈမရွိေတာ့ဘဲ ၀ါၿပီး ထိုင္ေနတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္စဥ္ကို တမန္းပူမိသည္ဟု လယ္သမားႀကီးမ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

မိုးစပါးရိတ္သိမ္းၿပီး ေျမအေနေတာ္ေျခာက္သြားေအာင္ (ပက္ၾကားအက္ကာစအေျခအေနထိ) တစ္ပတ္၊ နွစ္ပတ္ခန္႔ အေျခာက္လွန္းထားရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ရိုးျပတ္ကို မီးမရိႈ႕သင့္ပါ။ ရုိးျပတ္ မီးရႈိ႕ပါက ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္အားလံုး၊ ေဖာ့စဖရိတ္ဓာတ္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း၊ ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆာလ္ဖာဓာတ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ႏွင့္ သြပ္ဓာတ္၊ ဆီလီကာဓာတ္မ်ားလည္းဆံုးရံႈးသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ေျမႏွင့္ ရိုးျပတ္မ်ားကို တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ ပတ္ခန္႔ ေနပူလွန္းၿပီးပါက ဓားစက္ (သို႔) ကြင္းစက္ျဖင့္ အလ်ားလိုက္၊ အနံလိုက္ ႏွစ္စပ္ခန္႔ ေမာင္းေပးပါက ရိုးျပတ္မ်ား က်ိဳးေၾကပိျပား သြားပါသည္။ ၄င္းအေျခအေနေရာက္မွသာ ၁၆ သြားထြန္စက္ႀကီး ႏွစ္စပ္ (သို႔) ထယ္ တစ္စပ္ထိုးၿပီး ေရသြင္း၍ ေျမကို တစ္ပတ္ခန္႔ႏွပ္ထားရန္ လိုပါသည္။ ထြန္၊ ထယ္ မထြန္မီ ႏြားေခ်း၊ သဘာ၀ေျမေဆြး၊ စက္ဖြဲျပာ၊ ထံုး၊ ေက်ာက္မႈန္႔ေျမၾသဇာမ်ားကို ႀကိဳတင္ထည့္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရသြင္း၍ တစ္ပတ္ခန္႔ႏွပ္ထားသျဖင့္ ထြန္၊ ထယ္စာခဲမ်ား ႏူးသြားေစၿပီး တမန္းေကာင္းရရွိေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ေပါင္းေစ့မ်ား၊ ျမက္ေခါင္းမ်ား၊ စပါးအေလအလြင့္ပင္ မ်ား ေပါက္ေရာက္ေဆြးေျမ ႔ ၿပီး ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ျခင္း၊ မ်ိဳးသန္႔ထိမ္းသိမ္းျခင္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစပါသည္။

မိုးစပါးအၿပီး ေႏြစပါး စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သီးႏွံဆက္တိုက္စိုက္ပ်ိဳးလာရသျဖင့္ စပါးပင္က ထုတ္ႏႈတ္စားသံုး၍ ကုန္ခမ္းသြားေသာ အာဟာရဓာတ္ မ်ားကို ေျမတြင္းသို႔ လံုေလာက္ေအာင္ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းမေပးၾကသျဖင့္ ေျမပ်က္သုန္းေစျခင္း၊ ေျမကန္းသြားရသည့္ အဓိက ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾက ရသည္။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ သီးႏွံ ဆက္တိုက္ စိုက္ပ်ိဳးလာပါက စတုတၳႏွစ္မွ စ၍

စပါးအထြက္ႏႈန္းက်လာေၾကာင္း၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ျပထားပါသည္။ အထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈသည္ ယူရီးယား၊ တီဆူပါ၊ ပိုတက္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါက ေလ်ာ့က်မႈျမန္ဆန္ျခင္း၊ ႏြားေခ်းတစ္ဧက ငါးတန္ႏႈန္း(သို႔) ဂ်စ္ပဆန္ ေျမၾသဇာတစ္ဧက ေပါင္ ၁၀၀ ႏႈန္း တြဲဘက္အသံုးျပဳပါက အထြက္ႏႈန္းသိသာစြာေလ်ာ့က်မႈမရွိေၾကာင္း ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ရွစ္ႏွစ္တာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ေတြ႔ရွိထားပါသည္။

မိုးစပါးအၿပီး ေႏြစပါး ဆက္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကေသာ ေျမမ်ားတြင္ ေျမဆီလႊာ၏ ရုပ္ဂုဏ္သတၱိ၊ ဓာတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား ပိုမိုပ်က္စီရသည္မွာ မလြဲဧကန္ ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ .ယူရီးယားဓာတ္ေျမၾသဇာတစ္မ်ိဳးတည္း (သို႔) အာဟာရစံု ကြန္ေပါင္းေျမၾသဇာမ်ားကို အသံုးျပဳ`ၾက ၿပီး သဘာ၀ေျမၾသဇာ၊ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်းကို အခ်ိဳ ႔ လံုး၀အသံုးမျပဳၾကျခင္း၊ အခ်ိဳ ႔ ပမာဏအလြန္နည္းစြာ (အသံုးျပဳရံု ဆိုကာမွ်သာ) အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား အာဟာရခန္းေျခာက္လာရၿပီး စပါးထြက္လည္း တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာရျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ေႏြစပါး စိုက္လယ္ေျမမ်ား သို႔ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်း အပင္အႀကြင္းအက်န္၊ ဖြဲ၊ ဆန္ကြဲ၊ ေကာက္ေမွာ္၊ ႏွမ္းေမွာ္၊ ေျပာင္းရိုး၊ ႏုန္းေျမ၊ ေျမေဆြး၊ စသည္မ်ား အလံုအေလာက္ ထည့္ေပးရမည္မွာ အလြန္သတိျပဳရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ေႏြစပါး စိုက္ရာတြင္ အထူးဂရုျပဳရမည့္အခ်က္မွာ မ်ိဳးကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Source – MRF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *