BREAKING NEWS

ေရႀကီးေရလၽွံ ေဘးဒါဏ္အၿပီးေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း Climate change ကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးနားဝ ရွိၾကေသာ္လည္း ယင္း၏အဓိပၸယ္ကို ေျပာျပႏိုင္
ေလာက္ေအာင္ သိသူအေတာ္နည္းပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာရပ္မ်ားအျမင္ျဖင့္
တင္ျပခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ထိုအျမင္မ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နယ္ေက်ာ္ တင္ျပၾကသည္။စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသူမ်ားကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားႏွင့္ သံေယာင္လိုက္ ေျပာဆိုမႈမ်ား
ရွိခဲ့သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကမ႓ာအရပ္ရပ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို သိၾကေသာ္လည္း ထိုအခက္အခဲကို သာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံုေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းကို ေဖာ္ျပေလ့မရွိေပ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၏ အျမင္အတိုင္း သစ္ပင္မ်ားျပန္စိုက္ရန္၊ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းရန္၊ ေျမဆီလႊာမ်ား ေရတိုက္စားမႈမခံရေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကိုသာ တင္ျပျမဲ ျဖစ္သည္။တစ္ရာသီ၊တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ရာသီဥတု   ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲမ်ားကိုေဖာ္ျပသည္ကို မေတြ႕ရပါ။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ   ေလ်ာ့က်ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည္ သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္း မ်ားရွိသကဲ့သို႔ သဘာဝမဟုတ္ဘဲ လူတို႔၏ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္လည္း ရွိသည္။အနာသိလ်င္ ေဆးရွိသည္ဟူေသာ အဆိုအတိုင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ကိုသိပါက သာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားပင္လၽွင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ ကာကြယ္ထား   ႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံပညာမတူ ကြဲျပားေသာပညာရွင္မ်ားအၾကား၌ ထိုမတူေသာအျမင္မ်ားရွိပါသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို မတူကြဲျပားသာပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အျမင္ျဖင့္ကာကြယ္ပါက ပညာရပ္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုအသံုးျပဳ တြန္းလွန္
ျခင္းထက္ပို၍ ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ သမရိုးက်စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအျမင္ႏွင့္သာမက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ဇီဝေဗဒ၊
႐ုကၡေဗဒ၊ဓာတုေဗဒ၊ဝန္းက်င္သိပၸံ ပညာရပ္မ်ားစြာ အကူအညီျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ပို၍ထိေရာက္ေသာရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

မီဒီယာမ်ားတြင္ ဓာတ္သတၳဳပညာရွင္ ဦးေစာမိုးျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ထိုပညာရွင္ကယၡဳ ေရႀကီးေရလၽွံေသာဒါဏ္ၾကံဳ
ေတြ႕ရသည္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုေဒသအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ သာမက ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလ်ာက္ လံုးရွိသစ္ေတာမ်ား ပ်က္ဆီး ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာခ်ေသာမိုးေရမ်ားကို ေျမဆီလႊာအတြင္း မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျမစ္အတြင္းသို႔ အားလံုး  ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ေရႀကီးေရလ်ံ ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုသည္။ အကယ္၍ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ရွိပါက ထိုရြာခ်ေသာ မိုးေရ မ်ား ေျမဆီလႊာအတြင္း စုသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မိုးကာလအတြင္း စုသိမ္းထားေသာ မိုးေရမ်ားမွာ မိုးမရြာေတာ့ေသာ
ေဆာင္းႏွင့္ေႏြကာလ၌ပင္ နည္းအသြယ္သြယ္ႏွင့္ျပန္ထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စိုက္ခင္းမ်ား အတြင္းရွိေျမဆီလႊာ အတြင္းသို႔   ေရာက္ရွိၿပီး သီးႏွံပင္မ်ားရွင္သန္ႀကီးထြားျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရကိုေထာက္ပံ့ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ မိုးကာလရြာသြန္းေသာ မိုးေရမ်ားကို ေျမဆီလႊာအတြင္း သိုေလွာင္မထားႏိုင္ေသာအခါ မိုးရြာသြန္းမႈ မရွိေတာ့ေသာ
ေဆာင္းႏွင့္ေႏြ ကာလတြင္ ေျမဆီလႊာအတြင္း အစိုဓာတ္မရွိေတာ့ဘဲ သီးႏွံပင္၏ ႀကီးထြားျခင္းကို သာမက အသက္ရွင္သန္ေရးကိုပါ ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ယခု မိုးကာလ ေရႀကီးေရလၽွံသည့္ေဘးဒါဏ္သည္ လူတို႔ကိုအႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစသကဲ့သို႔ မိုးကာလအကုန္တြင္ေရာက္လာမည့္
ေဆာင္းႏွင့္ေႏြကာလမ်ားတြင္ စိုက္ခင္းမ်ား၌ေရျပတ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းမွာလည္းႀကီးမားေသာ အခက္အခဲတစ္ရပ္ကို မလြဲမေသြ က်ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ မိုးသီးႏွံမ်ားပ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာသြင္းအားစုမ်ိဳးစံု ႏွင့္ လုပ္အားမ်ားပါဆံုးပါး၍ အခက္အခဲႀကီးမားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။

ထိုဆံုးပါးမႈအတြက္ ေဆာင္းသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဝကို ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ အားယူလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ထိုအခ်ိန္တြင္
စိုက္ခင္းမ်ား၌ ေရျပတ္ေသာအခက္အခဲကို မည္ကဲ့သို ႔ရင္ဆိုင္ရမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ား အၾကံေပးသကဲ့သို႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္

(၁) ေရအသံုးနည္းေသာ၊ ေရငတ္ခံႏိုင္ေသာ သီးႏွံမ်ားကို ေရြးျခယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္
(၂ ) ေရမရေသာကာလတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရကိုမလြဲမေသြ ေပးသြင္း၊ ပက္ဖ်န္းရမည္ဟု ဆိုသည္။

ဤအၾကံမွာအလြန္ေကာင္းေသာ္လည္း ေၾကာင္လည္ပင္းတြင္ ေခါင္းေလာင္းဆြဲရမည့္ ႂကြက္တို႔၏ အၾကံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ သာမန္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား လက္ေတြ႕ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းသာျဖစ္သည္။

ေျမဆီလႊာသိပၸံ၊အပင္အာဟာရစားသံုးမႈ၊ ဝန္းက်င္သိပၸံ၊အပင္ဇီဝကမၼဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း
ကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားသာျဖစ္၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္နည္းမွာ

(၁ ) နည္းပညာအရလြယ္ကူရမည္။ သာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူအမ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ိဳးသာျဖစ္ရမည္။

(၂ ) နည္းပညာသည္အမွန္တစ္ကယ္ ထိေရာက္မႈရွိရမည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဒါဏ္ကို သိသိသာသာ တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာျဖစ္ရမည္။

(၃) နည္းပညာသည္ ေငြေၾကးအကုန္အက် သက္သာရမည္။

သို႔မွသာဆင္းရဲသားသာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူတို႔ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာျဖစ္ရမည္။ လူသားတို႔၏ဘဝတြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ သဘာဝက်ေသာနည္းမ်ားထက္ အခ်ိဳ႕ကသဘာဝလြန္နည္းမ်ားကို အားကိုးတတ္သည္။ ေတာမီးေလာင္   ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခတ္သည့္အျဖစ္မ်ားလည္း ေပၚလာတတ္သည္။ အမွန္တရားႏွင့္ေဝးကြာလြန္းေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး   ေဆးဝါးမ်ား အပင္သစ္မ်ားကိုပြဲထုတ္ၾကသည္။ ထိုေဆးဝါးမ်ား သံုးပါက၊ထိုအပင္မ်ားစိုက္ပါ ေန႔ျခင္း၊ညျခင္း သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည့္ အလိမ္အညာမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည္။

ဤသို႔မသမာေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းမက်ေရာက္ရန္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္ သဘာဝလြန္လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မသမာသူမ်ား ဖ်ားေယာင္းေသာ သူေဌးျဖစ္ေခြးျဖစ္ပံုစံျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမလုပ္သင့္ ပါ။ အကယ္၍ ယင္းတို႔၏ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းက်ေရာက္ပါက သူေဌးျဖစ္ရန္ထက္ ေခြးျဖစ္ရန္မ်ားပါသည္။ အကယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကို သိုက္တူးသည့္ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ရတနာရရန္မရွိ ကြင္းေခါင္ေခါင္တြင္ ေရကူးရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳရ   ႏိုင္ပါသည္။

Credit – ဦးဖရက္သိန္းေဖ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *