စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူေတြ သတိထားရမယ့္ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin)

အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ဟူေသာစကားလုံးသည္ Aspergillus flavus မွိုႏွင့္toxin (အဆိပ္) စကားလုံးႏွစ္လုံးကို ေပါင္းစပ္ေခၚေဝၚေသာ လက္တင္ စကားလုံးျဖစ္သည္။
 
အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)သည္မွိုမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာအဆိပ္၊မိုက္ကိုေတာ္ဆင္ (Mycotoxin)တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin) မ်ားသည္အလြန္အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာဓါတ္ေပါင္းမ်ားျဖစ္ၿပီးလူႏွင့္အျခားတိရစၧာန္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းအဆိပ္သင့္ၿပီးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္သလို နာတာရွည္ အဆိပ္သင့္ကာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစ၍ အသက္ဆုံးရႈံးနိုင္သည္။
 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံမ်ားတြင္က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာမွိုေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစသည့္ မွိုအမ်ိဳးမ်ိဳး အနက္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) အဓိက ထုတ္ေသာ မွိုမ်ားမွာAspergillus flavusႏွင့္Aspergillus parasiticus တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားAspergillus မွိုမ်ိဳးရင္း၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ Aspergillus nomiusand Aspergillusnigerတို႔သည္လည္းအဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ထုတ္ၾကသည္။ Aspergillus မွိုမ်ိဳးရင္း၀င္ မွိုမ်ားသည္ေျမႀကီး၊ သီးႏွံ ပင္ႂကြင္းပင္က်န္မ်ားႏွင့္ ေလထဲတြင္ပ်ံ႕ႏွံ့ေနသည္။ ကမၻာႀကီး၏ ပူေႏြးစြတ္စိုေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္၎မွိုမ်ားေပါက္ေရာက္မႈမ်ားသည္။
၎မွိုမ်ားသည္စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံအမ်ားစုႏွင့္ သိုေလွာင္သီးႏွံမ်ားတြင္ က်ေရာက္တတ္သည္။ အစိုဓါတ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ (၁၃-၃၇) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တြင္ ေပါက္ပြားနိုင္ၿပီး အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) မ်ားထုတ္လုပ္နိုင္သည္။
 
အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)မ်ားတြင္ B1, B2, G1, ႏွင့္ G2 ဟူေသာအမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးရွိၿပီး သဘာ၀အတိုင္းအစားအစာမ်ား တြင္ေတြ႕ရသည္။၎တို႔ အနက္ B1 အမ်ိဳးအစားသည္ အစားအစာမ်ား တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရၿပီး အလြန္အဆိပ္သင့္ေစတတ္ကာ လူကို ကင္ဆာျဖစ္ေစသည္။၎အျပင္ အဖ္လာ ေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါဝင္ေသာအစာမ်ားကို စားေသာက္ရေသာ နို႔စားႏြားမ်ားမွထုတ္လုပ္ရရွိေသာ နို႔ႏွင့္နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ ဆင္(Aflatoxin) မွဆင္းသက္လာေသာဓါတ္ေပါင္းျဖစ္သည့္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) M1 ႏွင့္ M2 အမ်ိဳးအစားမ်ားပါဝင္သည္။
၁၉၆၀တြင္ၿဗိတိန္နိုင္ငံတြင္ ၾကက္ဆင္အေကာင္တစ္သိန္းႏွင့္အျခားၾကက္ၿခံမ်ားမွၾကက္မ်ားတၿပိဳင္နက္ေသဆုံးရာမွေကၽြးေသာအစာ(ေျမပဲပါ၀င္ေသာအစာ)မွ အဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ေၾကာင္းေျခရာခံမိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအစာမ်ားတြင္ အဆိပ္ျဖစ္ေပၚျခင္းမွာ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနိုင္ခဲ့သည္။
အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္လူေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔သည္အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါ၀င္ ေသာ ေျပာင္းမ်ားကို စားသုံးၿပီးေနာက္ အသည္းေရာင္ အသားဝါျဖစ္ကာ ဖ်ားနာမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးလူေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ကင္ညာနိုင္ငံတြင္လည္း၂၀၀၄ခုႏွစ္၌အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးလူေပါင္း (၃၁၇) တြင္ျဖစ္ပြားရာ (၁၂၅) ေယာက္အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏွံစားသီးႏွံမ်ား၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ မ်ားႏွင့္ အခြံမာအသီး၏ အဆံမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာ အစားအစာပစၥည္းမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin)ပါ၀င္နိုင္ေလသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သိုေလွာင္မႈအေျခအေနမရွိေသာ ႏွမ္း၊ ေနၾကာ၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊င႐ုတ္၊ဂ်ဳံ၊ပဲပုပ္၊င႐ုတ္ေကာင္း၊အသီးေျခာက္မ်ား၊ဝါေစ့၊ ကြမ္းသီး၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သဖန္းသီး၊ သလဲသီး၊ ပီေလာပီနံႏွင့္ အဆံပါေသာအသီးမ်ား စသည္တို႔တြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin) ပါ၀င္နိုင္သည္။ နို႔၊ခ်ီးစ္ႏွင့္ အျခားေသာ နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါ၀င္နိုင္မႈ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားသည္။ ကမၻာႀကီး၏ ပူေႏြးေသာေဒသမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin) ပါ၀င္မႈအျမင့္မားဆုံးကို ေတြ႕ရၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လြန္စြာဆက္စပ္လၽွက္ရွိသည္။
အစားအစာထုတ္လုပ္ေသာ မူလကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ထုတ္ေသာ မွိုမ်ားပါ၀င္မႈရွိပါက အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)သည္ ဆက္လက္တည္ျမဲေနၿပီး ၎မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါ၀င္နိုင္ေသာေၾကာင့္ သတိထားသင့္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ေျမပဲေထာပတ္တြင္ဤျပႆနာကိုေတြ႕ရွိနိုင္သည္။
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစရန္လုံေလာက္ေသာ ျမင့္မားသည့္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပမာဏ ရရွိပါက ေအာ့အန္ျခင္း၊ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊အဆုတ္ထဲေရဝင္ျခင္း စသည္တို႔ လတ္တေလာခံစားရတတ္သည္။ ေရရွည္တြင္အေၾကာဆြဲ၍ ခႏၶာကိုယ္တုန္တက္ျခင္း၊ ေမ့ေျမာျခင္း၊ ကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲ ျခင္းႏွင့္ အသက္ဆုံးသည္အထိအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ အသည္းကိုထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစ နိုင္ၿပီး အျခားေသာကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ အဆုတ္၊ေက်ာက္ကပ္၊ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလုံးတို႔တြင္ လည္း အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပမာဏပါ၀င္မႈျမင့္မားၿပီး တစ္ခုျခင္းပ်က္စီးသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ထုတ္ေသာ မွိုတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Aspergillus flavus သည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီဥတုအေျခအေနတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေျမပဲတြင္ အဆိုပါမွိုက်ေရာက္မႈကို အားေပး တတ္ၿပီး ေျပာင္းစိုက္ခင္းတြင္ အင္းဆက္ပိုးတို႔က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးပါက Aspergillus flavus မွို ပိုမိုက်ေရာက္ နိုင္ေလသည္။သီးႏွံမ်ားသိုေလွာင္ရာတြင္ အပူခ်ိန္၁၃-၃၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အစိုဓါတ္ (approximate minimum Aw 0.82) အနည္းဆုံး၀.၈၂ရရွိလၽွင္ပင္ Aspergillus flavus ေပါက္ပြား တတ္ၿပီး အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ထုတ္လုပ္နိုင္ေလသည္။
သိုေလွာင္ထားေသာသီးႏွံမ်ားတြင္ မွိုမ်ားေပါက္ပြားမႈႏွင့္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ထုတ္လုပ္မႈသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္သိုေလွာ င္ေသာသီးႏွံသည္ လုံေလာက္ေသာ ေျခာက္ေသြ႕မႈ မရရွိျခင္း၊ အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ားက်ေရာက္မႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မွိုမ်ားေပါက္ပြားပ်ံ႕ႏွံ့ေစသည္။
အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)သည္ ၿပိဳကြဲရန္မလြယ္ကူသည့္ တည္ျမဲေနနိုင္ေသာ ဓါတ္ေပါင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္တြင္ပင္ တည္ျမဲေနနိုင္ၿပီး အနည္းငယ္သာၿပိဳကြဲနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အပူေပးျခင္းႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)ပါ၀င္မႈအားလုံး ၿပိဳကြဲပ်က္ဆီးမႈ မျဖစ္နိုင္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္ဖီေစ့အား အပူခ်ိန္၁၈၀ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ၁၀မိနစ္အပူေပးရာ အဖ္လာေတာ္ဆင္(AflatoxinB1) ပါ၀င္မႈ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။
ပဲမ်ား၊အေစ့အဆံမ်ားအား အပူခ်ိန္ ၁၀၀ႏွင့္၁၅၀ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ၉၀မိနစ္ အပူေပးရာ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin B1)ပါဝင္မႈ ၄၁.၉ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၈၁.၂ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က် ေစေၾကာင္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ထိုသို႔အပူခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေပးျခင္းသည္ ပဲမ်ားအေစ့အဆံမ်ား တြင္ ပါဝင္ေသာ အဟာရဓါတ္မ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ားကို ပ်က္ဆီးေစသည့္အတြက္ အပူေပးျခင္းသည္ တိက်ေသာ လိုအပ္ေသာေျဖရွင္းခ်က္မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေျမပဲဆီ၊ႏွမ္းဆီးမ်ား(ဆုံဆီႏွင့္စက္ဆီ)တြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin) ပါ၀င္မႈရွိရျခင္းမွာ ဆီႀကိတ္ေသာဆုံ (သို႔) စက္မ်ားတြင္ မွိုေပါက္ပြားမႈမ်ား ရွိနိုင္သလို ေျမပဲ၊ႏွမ္းတို႔တြင္လည္း ထိုမွိုမ်ား ပါ၀င္ေနမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္သည္။
င႐ုတ္သီးမႈန္႔ျပဳလုပ္ရန္ င႐ုတ္သီးမ်ားသိုေလွာင္ရာတြင္ အစိုဓါတ္ကို အတတ္နိုင္ဆုံး ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေျခာက္သြားပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အသီးမ်ားကြဲအက္ကာ အေစ့မ်ားထြက္က် ကုန္သျဖင့္ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့သြားျခင္း၊ အစိုဓါတ္မရွိသျဖင့္ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့သြားျခင္း စသည္တို႔ မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အစိုဓါတ္ကိုလိုအပ္သေလာက္ မေလ်ာ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မွိုေပါက္ပြားမႈကို အားေပး ေစသည္။၎မွိုမ်ားပါ၀င္ေသာင႐ုတ္သီးမ်ားကို အမႈန္႔ႀကိတ္ပါက အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါ၀င္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါ၀င္မႈကိုTLC (Thin layer chromatography), HPLC (High Performance Liquid Chromatography)ႏွင့္ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) စေသာေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သီးႏွံအစုအပုံမ်ား၌ မွိုႏွင့္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)ပါ၀င္မႈကို စမ္းသပ္ရာတြင္ လုံေလာက္ေသာနမူနာႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳနမူနာ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။
အေမရိကန္နိုင္ငံ အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး (FDA) မွအစားအစာမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin) ပါ၀င္မႈ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမွာ သန္း ၁၀၀၀ လၽွင္၂၀ (20 ppb) အထိသာ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္အစားအစာမ်ားတြင္မူ သန္း ၁၀၀၀ လၽွင္ ၃၀၀ (300 ppb) အထိခြင့္ျပဳထားသည္။
ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ားတြင္ အစားအစာ၌ အျမင့္ဆုံးပါ၀င္နိုင္မႈ ကန္႔သတ္ထားေသာႏႈန္းထားမွာ သန္း၁၀၀၀ လၽွင္ ၄ – ၁၅ (4 to 15 ppb) ျဖစ္သည္။
မရိတ္သိမ္းမီစိုက္ခင္း၌ ပင္အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)ပါ၀င္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ျခင္း သည္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။က ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား Good Agricultural Practice (GAP) ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ထုတ္လုပ္ နိုင္ေသာ မွိုေပါက္ပြားမႈ၊ ပါ၀င္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
– စိုက္ခင္းေျမကို ေကာင္းစြာျပဳျပင္ပါ။
– သီးႏွံ ပင္ႂကြင္း ပင္က်န္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ပါ။
– သီးႏွံမ်ား အဟာရဓါတ္အျပည့္အစုံရေအာင္ ေျမၾသဇာကို လိုအပ္သလိုသုံးပါ။
– သီးႏွံမ်ားကို အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးပါ။
– မွိုႏွင့္အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ား ခံနိုင္ရည္ရွိေသာ မ်ိဳးမ်ားသုံးစြဲပါ။
– မ်ိဳးေစ့ကို ဟိုမိုင္း၊ကာဗင္ဒါဇင္၊ဘီနိုမိုင္း စေသာ ေဆးတို႔ျဖင့္ လူးနယ္စိုက္ပ်ိဳးပါ။
– အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ားကို ႏွိမ္နင္းပါ။
– ေရာဂါက်ေရာက္မႈကို ႏွိမ္နင္းပါ။
– ေျခာက္ေသြ႕မႈ မရွိေစရန္ ေရသြင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
– သီးႏွံရင့္မွည့္မႈ အဆင့္မွန္ကန္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုဓါတ္ရွိခ်ိန္တြင္ ခူးဆြတ္ ရိတ္သိမ္းပါ။
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ခ်ိန္တြင္ အေရးအႀကီးဆုံးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္နည္းမွာ အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနည္းျဖစ္သည္။
အစိုဓါတ္သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးသီးႏွံမ်ားအား သိုေလွာင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အစိုဓါတ္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ မွိုမ်ားေပါက္ပြားမႈႏွင့္ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin)ထုတ္လုပ္မႈကို တားဆီးေပးရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည္။ သိုေလွာင္ရာ၌ ေျပာင္းသီးႏွံ အတြက္ ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အစိုဓါတ္သည္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမပဲ အတြက္မူကား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္သည္။ ထိုအစိုဓါတ္ကို သိုေလွာင္ရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။
အပူခ်ိန္ ၁၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေအာက္တြင္Aspergillus flavus မွိုေပါက္ပြားမႈ ေႏွးေကြးသြားၿပီး ၃၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ေပါက္ပြားမႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ေျမပဲမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါ၀င္မႈကို သန္း၁၀၀၀လၽွင္ ၂၀(20 ppb) အထိသာ ခြင့္ျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ သီးႏွံ ကာကြယ္ေရးဓါတ္ခြဲခန္းမွ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးလၽွက္ရွိသည္။
ေဘးကင္းလုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အစားအစာအတြက္ အဖ္လာေတာ္ဆင္ (Aflatoxin) ပါ၀င္မႈကို တရား၀င္ အတည္ျပဳျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ အစား အစာမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin) ပါ၀င္မႈသည္ လြန္စြာနည္းပါးသည္။
အစားအစာမ်ားတြင္ အဖ္လာေတာ္ဆင္(Aflatoxin)ပါ၀င္မႈကို သာမာန္ မ်က္စိျဖင့္ ခြဲျခား နိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္းမွာ အစားအစာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီး မွိုတက္ေသာ အသီးအႏွံႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို စားသုံးျခင္းမျပဳဘဲ စြန္႔ပစ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
 
source_ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *