BREAKING NEWS

ငရုတ္စိုက္ပ်ိဳးနည္း

မူရင္းေဒသ

ေတာင္အေမရိကတိုက္၊ အေမရိကအလယ္ပိုင္းႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားဟု ယူဆသည္။ ဘရားဇီးႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္ရွိကြ်န္းမ်ား၊ အေနာက္အိႏၵိယကြ်န္းစုတို႔အားလည္း မူရင္းေဒသအျဖစ္ အခ်ိဳ႔က ယူဆသည္။

 စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးသည္။

အမ်ိဳးအစား

ငရုတ္မ်ိဳးတြင္ မ်ိဳးစိတ္ ၂-ခု Capsicum annum ႏွင့္ C- frutescens ဟူ၍ ရွိပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေနေသာ ငရုတ္အမ်ားစုမွာ C-annum တြင္ ပါ၀င္ၿပီး Tabasco အုပ္စုတခုသာလွ်င္ C- frutescens တြင္ ပါ၀င္သည္။ Annum မွာ annual ဟူ၍အဓိပၸာယ္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း   ႏွစ္ရွည္ခံ Perennial အျဖစ္ အပူပိုင္းႏွင့္ Sub tropic တို႔တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ Frutescens မွာ Shrub ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရၿပီး Woody plant အျဖစ္ အပူပိုင္းေဒသမ်ား Tropical ႏွင့္ Sub tropical ေဒသမ်ားတြင္ ငရုတ္စပ္အျဖစ္ အေရးပါေသာ သီးႏွံျဖစ္သည္။

ငရုတ္စပ္ C-frutescensမွာ ႏွစ္ရွည္ခံပင္ျဖစ္၍ တစ္ခါတရံႏွစ္ပင္ခံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ C-annum ထက္ သက္တမ္းပိုရွည္သည္။   ႏွင္းဒဏ္မခံႏိုင္ပါ။ အပူပိုင္းေဒသတြင္သာ အနီေရာင္ရွိသည္။ အနံ႔အရသာ ထူးျခားသည္။ အျခားမ်ိဳးမ်ားထက္ပိုမိုပူ၍ Chilli ဟု   ေခၚသည္။ Vit-C ပါ၀င္မႈတြင္ C-annum ထက္ပိုသည္။

C-Frutescens တြင္ပါ၀င္ေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ-

၁။ Var minimum

အသီးအေပၚေထာင္သီးသည္။ ႏွစ္ရွည္ပင္ခံသည္။ အသီးစုသီးသည္။ အခ်ိန္မေရြးခူး ႏိုင္သည္။ အသီးပံုအရင္းတုပ္၍ အဖ်ားရူးသည္။

၂။ Var baccatum

အသီး၀ိုင္း၍ အလွအပအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။

၃။ Var pubescens

အေမရိကေတာင္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ပြင့္ခ်ပ္ခရမ္းေရာင္ ရွိသည္။ အရြက္ႏူးညံသည္။ အေစ့မွာ အနက္ေရာင္ရွိသည္။

 ေျမအမ်ိဳးအစား

ေျမၾသဇာၾကြယ္ၿပီး ေရမ၀ပ္ေသာေျမမ်ိဳး၊သဲႏုန္း၊ ႏုန္းေျမပြမ်ိဳးသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေျမေစးအသင့္အတင့္ပါေသာ  ေျမတြင္ လည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ ေရမ၀ပ္ေစရန္ ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္စိုက္ရမည္။ သဲေျမတြင္စိုက္က သဘာ၀ေျမၾသဇာ လံုေလာက္စြာထည့္ၿပီးမွ စိုက္ရမည္။ ေျမသားပါၿပီး ေအာက္ခံသဲၾကပ္ေသာ ေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္မသင့္။ ေျမသားထုနက္ၿပီး  ေက်ာက္စရစ္ ကင္းစင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုး pH မွာ (၅. ၅ မွ ၇. ၀) ရွိေသာေျမျဖစ္သည္။

 ရာသီဥတု

အပူပိုင္းႏွင့္ အပူသမပိုင္းသီးႏွံျဖစ္သည္။ ပူေႏြးစိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ မိုးေရခ်ိန္ ( ၂၅မွ ၅၀) လက္မ ရြာေသာ   ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေကာင္းမြန္သည္။ မိုးသိပ္မ်ားက အသီးပုပ္ႏိုင္သည္။ မိုးမ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မိုးနည္းကာလ စိုက္ေလ့ ရွိသည္။ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြး စိုက္ႏိုင္သည္။ ပူျပင္းသည့္ဒဏ္ကုိ ခံႏိုင္ေသာ္လည္း အသီးျဖစ္ထြန္းမႈနည္းသည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုး အပူခ်ိန္မွာ  ( ၇၀-၈၀ )ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ျဖစ္သည္။

ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

ပ်ိဳးေဘာင္ကုိ အက်ယ္(၃) ေပ၊ အျမင့္(၆)လက္မ၊ အရွည္(၃၀) ေပေဘာင္မ်ားျပဳလုပ္ကာ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြးတို႔ထည့္ကာ ေဘာင္မ်က္ႏွာ   ျပင္ညီေအာင္ညွိ၍ မ်ိဳးေစ့ကိုျပာ၊ သဲတို႕ျဖင့္ ေရာကာ ညီညာစြာ ခပ္ပါးပါးႀကဲေပးျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားခိုင္မာစြာ စြဲကပ္ေစရန္ လက္ (သို႔မဟုတ္) ပ်ဥ္ျပားျဖင့္ဖိေပးျခင္း၊ ေကာက္ရိုးပါးပါးအုပ္၍ ေရေလာင္းျခင္းနည္းကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်ိဳးေဘာင္ေပၚတြင္ ကန္႔လန္႔ျ့ဖတ္ (၃) လက္မျခား ေျမာင္းမ်ားေဖာ္၍ အေစ့မ်ားကုိ အတန္းလိုက္ခ်ျခင္းနည္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္သည္။ တစ္ဧကအတြက္ မ်ိဳးေစ့ ( ၂၀၀) ဂရမ္ လိုအပ္ပါသည္။

(၇) ရက္မွ ( ၁၀) ရက္အတြင္း အပင္ေပါက္စံုက ေကာက္ရိုးဖယ္၍ နံနက္တႀကိမ္၊ ညေနတႀကိမ္ ေရေလာင္းေပးရမည္။ မိုးမ်ားေသာေဒသ ( သို႔မဟုတ္) မိုးမ်ားေသာအခ်ိန္ ပ်ိဳးေထာင္က အရိပ္လုပ္ေပးရမည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ား ( ၃၀ မွ ၄၅) ရက္အတြင္း ေရြ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

စိုက္ခင္းေျမျပဳျပင္ျခင္း

ေျမတစ္ဧကႏြားေခ်းလွည္း (၂၀) စီးခန္႔ ထည့္သည္။ တယ္ေရးထြန္ေရး ျပဳျပင္ျခင္းသည္ အရပ္ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ သံုးသြား ထယ္ (၁) စပ္၊ ( ၁၆) သြား (၂) စပ္ကုိ ေျမေပၚလိုက္၍ အနည္းဆံုး၀င္ေပးသင့္သည္။ အပင္အကြာအေ၀းကုိ (၂) ေပပတ္လည္   ေလးကြက္ၾကား စိုက္နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တန္းၾကား (၃) ေပ၊ ပင္ၾကား( ၁) ေပခြဲထား၍လည္းေကာင္း စိုက္ေလ့ရွိပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အရပ္ေဒသလိုက္၍ စိုက္ပ်ိဳးနည္း (၂) နည္းရွိပါသည္။

၁။ တိုက္ရိုက္စိုက္နည္း

၂။ ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္နည္း

တိုက္ရိုက္စိုက္နည္း

ပ်ိဳးခင္း၊ ပ်ိဳးေဘာင္တို႔ျဖင့္ ပ်ိဳးမေထာင္ဘဲ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ထယ္ေရး၊ ထြန္ေရးရပါက မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ညီညာစြာ ႀကဲပက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း   ျဖစ္သည္။ တစ္ဧကမ်ိဳးေစ့ ( ၁၀၀) ဂရမ္ခန္ ႔ကုန္သည္။ အပင္ေပါက္စံုပါက လိုခ်င္ေသာ အကြာအေ၀းထားကာ က်န္အပင္မ်ားႏႈတ္ေပး သည္။ မံုရြာ၊ ေညာင္ကန္၊ ဘုတလင္ တစ္၀ိုက္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

 ေရြ႔ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္း

ထယ္ေရးအသင့္ျပင္ထားေသာ ေျမေပၚတြင္ အသင့္မ်ိဳးထားေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ား ပ်ိဳးသက္ ( ၃၀- ၄၅) ရက္သားခန္႔ရပါက  ေရြ႔ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

အပင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ေရြ႔ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳး (၃-၄) ရက္ၾကာက အပင္စတင္လန္းလာပါမည္။( ၁၀-၁၂) ရက္ၾကာက ေပါင္းႏွိမ္ျခင္း၊ ေရသြြင္းျခင္း စတင္ႏုိင္ ပါသည္။  ၾကားေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ ေျမေတာင္ေျမွာက္ျခင္း၊ ေျမၾသဇာ ေကြ်းျခင္းကုိ (၂) ပတ္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။

 ေျမၾသဇာ

တစ္ဧကႏြားေခ်းလွည္းအစီး (၁၀-၂၀)  စီး ထည့္ေပးႏိုင္သည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ ယူရီးယား (၁) အိတ္၊ တီစူပါ (၁) အိတ္၊ ပိုတက္ရွ္ (၁) အိတ္ႏူန္းကုိ ေျမျပဳျပင္စဥ္တြင္ ထည့္၍ အပင္ႀကီးထြားစဥ္အဆင့္တြင္ ယူရီးယား (၂) အိတ္ကုိ ထပ္မံေကြ်းရပါမည္။ ႏွမ္းဖတ္ တစ္ဧကလွ်င္ (၀.၅) တန္ႏူန္းကုိ ငရုတ္ပင္ ပတ္လည္တြင္ ထည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့့္အထြက္

ေရြ႔ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ( ၂) လအၾကာတြင္ ပန္းစတင္ပြင့္သည္။ ပန္းပြင့္ၿပီး (၂) ပတ္အၾကာတြင္ ပထမအႀကိမ္ စတင္ခူးဆြတ္ႏိုင္သည္။   ေရြ႔စိုက္ၿပီး (၃-၄) လအတြင္း ဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။ အသီးမ်ား နီရဲလာက လ်င္ျမန္စြာ ဆြတ္ခူးရသည္။ မွည့္ေသာ အသီးသာခူးသင့္သည္။ စိမ္းေသာအသီးခူးပါက ဖလံျဖဴ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ငရုတ္သီးအမွည့္ကုိခူးရာတြင္ ၾကက္တူးေရြးႏူတ္သီးႏွင့္ေၾကးညိဳေတာင့္ကုိ မခူးရပါ။ (ငရုတ္သီး ရင့္မွည့္ရာတြင္ မွည့္စျပဳေသာအခါ အစိမ္းတပိုင္း၊ အနီတစ္ပိုင္းအဆင့္ကုိ ႀကက္တူေရြးႏူတ္သီးေခၚ၍ ၄င္းအဆင့္ကုိေက်ာ္ကာ ငရုတ္သီးတစ္ေတာင့္လံုးအညိဳေျပာင္းက ေၾကးညိဳေတာင့္ဟုေခၚသည္။) ၄င္းအဆင့္ (၂) ဆင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္းၿပီးေသာ အနီေရာင္သန္း သည့္ ငရုတ္ကုိသာ ခူးရမည္။

ငရုတ္သီးအစိမ္းကုိလည္း ဆြတ္ခူးေရာင္ခ်ႏိုင္သည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စမွည့္ေသာ အသီးႏွင့္လံုး၀မွည့္ေသာ အသီးမ်ားကုိလည္း ရိတ္သိမ္း   ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။

မ်ိဳးႏွင့္ေျမအေျခအေနေပၚမႈတည္၍ အေျခာက္တစ္ဧကလွ်င္ (၁၀၀-၂၀၀)  ပိသာရႏိုင္သည္။ ငရုတ္သီးအစိမ္းအေနျဖင့္ ( ၄၀၀-၁၀၀၀) ပိႆာ ထြက္သည္။

Source by – ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *