BREAKING NEWS

တီက်စ္စာ⁠ေ⁠ျမ⁠ေဆြး ⁠ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ ⁠ႏွင့္ သံုးစြဲ⁠ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳး⁠ေက်းဇူးမ်ား

တီက်စ္ေျမေဆြးဆိုသည္မွာ တီေကာက္ကေလးမ်ားက သဘာ၀အေလွ်ာက္ ေျမႀကီး၊ သစ္ရြက္မ်ား၊ သစ္ပင္အၾကြင္း အက်န္မ်ား၊  ႏြားေခ်း မ်ား၊လယ္ယာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စားသံုး၍ ျပန္လည္စြန္႔ပစ္ထုတ္လိုက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တီက်စ္စာေျမေဆြး သည္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ တီေကာက္ကေလးမ်ား စားသံုးၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားအား စုေဆာင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူတို႔ဖန္တီး   ေပးထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တီေကာင္ကေလးမ်ားကို ပြားမ်ားေစကာ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ေသာနည္းက ပိုမိုအသံုး၀င္ေစပါသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ စရိတ္နည္းၿပီး လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သည့္ ပလပ္စတစ္အစ၊ အသံုးျပဳၿပီး ၀ါးဖရိန္ျဖင့္တည္္ေဆာက္မည့္ တီက်စ္စာေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္း စဥ္အား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိုအပ္မည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ၀ါးလံုး၊ သြပ္နန္းႀကိဳး(သို႔) အုန္း ဆံႀကိဳး၊ ပလပ္စတစ္ (အထူ) ၊ ေရဖ်န္းပံုး စသည္တို႔ သည္ အဓိကကစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္

ပထမဦးစြာ  အလ်ား ၁၀ေပ x အနံ ၄ေပ x အျမင့္၃ေပအရြယ္ ဝါးဖရိန္တခုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  အဆို ပါဖရိန္အား ခိုင္ခန္ ့မႈ ရွိေအာင္အေခါင္းပိတ္ဝါး (ဝါးယား) မ်ားျဖတ္ေတာက္ျပီးသံုးစြဲသင့့္ပါသည္။ ခိုင္ခန္ ့ျပီးေသာ ဝါးဖရိန္အတြင္းပလပ္စတစ္အထူစအား ကန္အတြင္းဂြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ေျခခင္းျခင္း၊ ေဘးကာျခင္းအားေဆာင္ ရြက္ရပါမည္။

ပလပ္စတစ္တြင္ေရမစိမ့္ႏုိင္ေအာင္လိုအပ္သလို  ၾကိဳတင္ခ်ဳပ္ထားရပါမည္။ ပလပ္စတစ္ကန္ေအာက္ေျခအား တစ္ ဖက္တစ္ခ်ပ္သို ့ အနည္းငယ္ေစာင္းေနေအာင္ တည္ေဆာက္ရပါမည္။ သို ့မွသာ တီက်စ္စာေျမေဆြးအရည္မ်ား စီးစိမ့္မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္  ျပင္ပသို ့  ထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပလပ္စတစ္အခင္း၏ ေအာက္ေျခတြင္ အုတ္ခဲ က်ဳိး(သို ့) ေက်ာက္စရစ္ခဲအရြယ္ေတာ္မ်ားအား  ၁ခြဲလက္မခန္   ့ျဖန္ ့ခင္းထားရပါမည္။

၎ပလက္စတစ္ကန္အတြင္းသို ့ ေျမၾကီးႏွင့္ႏြားေခ်း/ၾကက္ေခ်းမ်ားျဖည့္တင္းရပါမည္။ ထို ့ေနာက္ သစ္ရြက္အပိုင္း အစမ်ား ၊စားၾကြင္း စားက်န္မ်ား၊ ေပါင္းျမက္မ်ားႏွင့္လယ္ယာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ထည့္သြင္းရပါမည္။ အစိုဓါတ္ ရရွိေစရန္အတြက္ ေရဖ်န္းေပးရပါမည္။   ေရဖ်န္းရာတြင္ ထည့္သြင္း ထားေသာပစၥည္းမ်ားစိုစြတ္ေနရံုေလာက္ပဲျဖစ္ျပီး ေရျမွဳပ္ေနေစရန္အထိ ေရမဖ်န္းသင့္ပါ။

ပလပ္စတစ္ကန္တြင္းရွိ ထည့္သြင္းထားေသာပစၥည္းမ်ား ေဆြးေျမ့ေစရန္ ၄ရက္မွ ၅ရက္အထိေစာင့္ရပါမည္။ ျပီးလွ်င္ ပလပ္စတစ္ကန္ အတြင္းသို ့ တီက်စ္စာေျမေဆြး ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ တီေကာင္ (၁၀၀၀)ခန္ ့ ထည့္ေပးရပါမည္။ အေပၚမွဂံုနီအိတ္ခြံအေဟာင္းမ်ား၊ ဓနိရြက္မ်ား၊ သက္ကယ္ရြက္မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားရပါမည္။ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး အတြက္ (၃) လခန္ ့သာၾကာျပီး အညိဳေရာင္တီ က်စ္စာေျမေဆြးမ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သစ္ရြက္၊ ေပါင္းျမက္မ်ားႏွင့္စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ခါ ထည့္လွ်င္လံုေလာက္ပါသည္။

ေရကိုေတာ့ ေန႔စဥ္သင့္ေလွ်ာ္ႏႈန္းထားအတုိင္း ပတ္ဖ်န္းသင့္ပါသည္။

ဝါးျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ပလပ္စတစ္ကန္ျဖင့္ တီက်စ္စာေျမေဆြးထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းသည္ ပြင့္လင့္းရာသီ တြင္ သစ္ပင္ရိပ္/ အေဆာက္အဦးအရိပ္မ်ားကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို ့ရာတြင္မိုးရာသီေရာက္ရွိလာလွ်င္ ပလပ္စတစ္ ကန္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာမည့္ မိုးေရမ်ားေၾကာင့္ ကန္အတြင္းေရမ်ားျပည့္လွ်ံကာေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္မည့္ တီေကာင္ မ်ား ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္ကိုသတိျပဳရပါမည္။

မိုးရာသီတြင္ပလပ္စတစ္ကန္အတြင္းသို ့မိုးေရမ်ား မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ အမိုးတဲတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမိုးတဲကို အေပၚမွ ပလပ္စတစ္အထူစ(သို ့) ဓနိ/ သက္ကယ္မ်ားသံုးစြဲျပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ထို ့ျပင္ အထူး သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ မိုးရာသီတြင္ တီက်စ္စာေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္ ကန္ထဲသို ့ေအာက္ေရ မ်ားစီးစိမ့္ မ ဝင္ႏုိ္င္ေစရန္အတြက္ ေရလြတ္ရာကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တီက်စ္စာေျမေဆြးထုတ္လုပ္သည့္ ပလပ္စတစ္ေအာက္ေျခတြင္ တစ္ေပခန္ ့ရွိသည့္ ဝါးလံုးျပြန္တစ္ေခ်ာင္း တပ္ဆင္ ထားရပါမည္။ အဆို ပါဝါးလံုးသည္ ပလပ္စတစ္ကန္အတြင္းထိုးသြင္းထားရာ၎ေဘးပတ္လည္မွ တီက်စ္ စာေျမ ဆြးအရည္မ်ားျပင္ပသို ့ ထြက္မသြားေစရန္ ရႊံ႕ေစးျဖင့္ခိုင္ခန္ ့ေအာင္ ဖိကပ္ထားရပါမည္။ ထြက္ရွိလာသည့္ တီက်စ္ စာေျမေဆြးအရည္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ေျမအိုး/ ပလပ္စတစ္ ပံုးမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းစုေဆာင္း ထားရွိႏုိင္ ပါသည္။

တီေကာင္စြန္႕ပစ္ေျမၾသဇာႏွင့္ အရည္ထုတ္ယူျခင္း

၃လခန္ ့ၾကာလွ်င္ ၎ပလပ္စတစ္ကန္မွတီေကာင္စြန္ ့ပစ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ထုတ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။ ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ လစဥ္ေျမၾသဇာ မ်ားမထုတ္ယူမီေရဖ်န္းျခင္းကို ၂ရက္၊ ၃ရက္ျဖတ္လိုက္ပါက တီေကာင္ေလးမ်ား ကန္ေအာက္ေျခသို ့ေရာက္ရွိကာ အေပၚပုိင္းတြင္ရွိေသာ   ေျမၾသဇာမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

တီက်စ္စာေျမေဆြး ထုတ္လုပ္သံုးစြဲျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

၁. တီေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ေျမကြက္မ်ား/လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ မူလရွိရင္းစြဲ ေျမၾသဇာမ်ားအျပင္ တီေကာင္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုထက္သန္လာေစျခင္း။

၂. ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးရန္ မသင့္ေတာ္ေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးေနေသာေျမမ်ားအားျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးႏုိ င္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

၃. တီေကာင္မ်ား ေသဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႕၏ ရုပ္ၾကြင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေျမၾသဇာဆီထက္သန္ေစျခင္း။  (တစ္ဧကလွ်င္ တီေကာင္ ၅သိန္းခန္ ့ရွိ)

၄. တီေကာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္မွေအာက္၊ ေအာက္မွအထက္သို ့ အျပန္အလွန္သြားလာက်က္ စားျဖင့္ ေျမဆီလႊာအလိုက္ေျမၾသဇာထက္သန္မႈကို မွ်ေျချဖစ္ေစျခင္း။

၅. မ်ဳိးပြားမႈႏႈန္းလွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းမႈအား အခ်ိန္တိုအတြင္းျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း။

၆. တီေကာင္စြန္ ့ပစ္ေျမေဆြးမ်ားအား ေလ့လာခ်က္အရ အေရးၾကီးေသာေျမခ်ဥ္ငံသည္ PH 7 ဝန္းက်င္တြင္ ရွိသျဖင့္ အပင္မ်ားရွင္သန္မႈ အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း။

၇. တီေကာင္စြန္ ့ပစ္ေျမေဆြးအား သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ဓါတုပစၥည္းကင္းလြတ္ျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ သီးႏွံမ်ား ေစ်းေကာင္းရႏိုင္ျခင္း၊ သီးႏွံမ်ား အရသာပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း။

၈. တီေကာင္စြန္႔ပစ္ေျမေဆြးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရင္းအႏွီးနည္းပါးျခင္း၊ ေတာင္သူတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

၉. ေတာင္သူမ်ားထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဓါတုေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈေလ်ာ့ပါးလာ ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား မ်ားစြာ သက္သာလာေစႏိုင္ပါသည္။

Source by – လယ္/ဆည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *