⁠ေန⁠ၾကာသီး⁠ႏွံအထြက္⁠ႏႈန္းတုိးရန္ စုိက္ပ်ဳိးနည္း

ေနၾကာမ်ဳိးမ်ား

၁၉၇၂-ခုႏွစ္မွ စတင္တင္သြင္းစုိက္ပ်ဳိးလာေသာ သီးႏွံျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိစုိက္ပ်ဳိးေနေသာ မ်ဳိးမ်ားမွာ မဟူရာ၊ ဆန္ဖုိလာ၊ ဆင္းေရႊၾကာ(၁)၊ ဆင္းေရႊၾကာ(၂)၊ ဒုိ ့ေခတ္၊ မလွုိင္ေရႊၾကာ စသည္တုိ ့ျဖစ္ၿပီး အသက္ရက္အားျဖင့္ (၈၀-၁၀၀)ရက္ ရွိၾကပါသည္။ အထက္ျမန္မာၿပည္တြင္ မုိးရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီ၌လည္းေကာင္း၊ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္းရာသီ၌လည္းေကာင္း စုိက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။ေနၾကာတစ္မ်ဳိးတည္း သီးသန္ ့အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပဲမ်ဳိးစုံ၊ ဂ်ဳံတုိ ့ႏွင့္သီးညွပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ဳိးၾကပါ သည္။ ေနၾကာပင္တြင္ ေရေသာက္ျမစ္ပါရွိျပီး အျမစ္အုံေကာင္းၿခင္း၊ ပင္စည္တြင္ အေမႊးမ်ားပါၿခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ ေၿမပဲ၊ ႏွမ္းတုိ ့ထက္ မိုးေခါင္ဒဏ္၊ ေရငတ္ဒဏ္ခံႏုိင္ပါသည္။

ရာသီဥတု

ပူေႏြးေသာ ရာသီဥတုကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ေန ့တာကုိၾကိဳက္ေသာအပင္မ်ဳိးၿဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္တုန္ ့ျပန္မူနည္းသည္။ အပင္ ေပါက္ အေကာင္းဆုံး အပူခ်ိန္မွာ (၈-၁၀) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ျဖစ္၍ အပင္ၾကီးထြားခ်ိန္တြင္ (၂၁-၂၄)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိပါက အေစ့မ်ား ကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ ဆီထြက္ ေကာင္းေစသည္။ (၁၃-၁၇) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တြင္ ပန္းပြင့္ႏွင့္ ရင့္မွည့္ခ်ိန္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အၿပင္ ဆီပါ၀င္မွုလည္း က်ဆင္းသြားေစသည္။

ေၿမအမ်ဳိးအစား

အစုိဓာတ္ထိန္းႏုိင္ေသာ ႏုန္းဆန္သည့္ေျမ၊ သဲႏုန္းေျမမ်ားတြင္ၿဖစ္ထြန္းသည္။ေျမဆီၾသဇာထက္သန္ေသာ ေျမမ်ဳိးကုိႏွစ္သက္သည္။ ေျမခ်ဥ္ငံဓာတ္ (၆-၈) တြင္စုိက္ပ်ဳိးၿဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္။

ေရ

မုိးေခါင္ဒဏ္ကုိ အသင့္အတင့္ခံႏုိင္သည္။ေရ၀ပ္မခံႏိုင္ပါ။ သုိ ့ေသာ္ အစုိဓာတ္ေကာင္းစြာ ရရွိရန္ အေရးၾကီးသည္။အပင္ၾကီးထြားခ်ိန္တြင္ ေရအစုိဓာတ္  (၁၄) ရာခုိင္ႏွုန္းရရွိပါက ဖြံ ့ၿဖိဳးၾကီးထြားသည္။ (၁၄)ရာခုိင္ႏွုန္းထက္နည္းပါက အပင္ၾကီးထြားမွု ရပ္တန္ ့သြားေစသည္။

၀တ္မႈန္ကူးၿခင္း

ေနၾကာပင္တြင္ ၀တ္မႈန္ကူးၿခင္းသည္ အဓိက အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၀တ္မႈန္ကူးမႈ ေကာင္းမွသာ ေနၾကာေစ့ အထြက္ႏႈန္း ေကာင္းသည္။ ၀တ္မႈန္ကူးခ်ိန္တြင္ ေနျပင္းျပင္းပူၿခင္း၊ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿခင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ပါက အေစ့အဆန္ ေအာင္ၿမင္မႈ နည္းေစသည္။

ေနၾကာပန္း၏၀တ္မႈန္သည္ ေစးကပ္ေသာသေဘာရွိသၿဖင့္ ေလအားၿဖင့္၀တ္မႈန္ကူးရန္ အခက္အခဲၿဖစ္ေစသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ပ်ား၊ ပိတုန္း၊ လိပ္ၿပာမ်ားအကူအညီျဖင့္သာ  ေအာင္ၿမင္စြာ ၀တ္မႈန္ကူးႏုိင္ၾကပါသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ ၀တ္မႈန္ကူးအင္းစက္ပုိးမ်ား နည္းပါးေသာ ေနၾကာခင္းမ်ားတြင္ ၀တ္မႈန္ကူးရာတြင္ အခက္အခံျဖစ္ၿပီး ပန္းပြင့္တြင္ အဆံေခ်ာင္မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားျဖင့္ ၀တ္မႈန္ကူးရေသာေၾကာင့္ ေနၾကာပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား သုံးစဲြျခင္းကုိ ဂရုၿပဳသင့္သည္။

ေနၾကာခင္းမ်ားအနီးတြင္ ပ်ားေမြးၿမဴေရး ၿပဳလုပ္ထားၿခင္းၿဖင့္လည္း ေနၾကာခင္း အထြက္တုိးေစႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွလည္း ပ်ားရည္ ရႏုိင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ ပစၥယ (Pissaya Info)

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.