ပန္း⁠ႏွမ္းအထြက္တိုး⁠ေစရန္⁠ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

(၁) မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ေသးငယ္သျဖင့္ ေျမေကာင္းစြာျပဳျပင္ေပးပါ၊ ထယ္ေရးနက္နက္ ထြန္ေရးညက္ညက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ ေပါင္းျမက္စင္ေအာင္ေကာက္ပါ။ ေျမျပဳျပင္ၿပီးပါက စိုက္ခင္း ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ညီညာေအာင္ညွိေပးပါ။

(၂) စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွာ ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္လလယ္မွ စက္တင္ဘာလကုန္ထိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ ပါသည္။ အထက္ျမန္မာျပည္ အပူပိုင္းေဒသတြင္၊ စက္တင္ဘာလလယ္မွ ေအာက္တိုဘာလလယ္ထိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္၀င္ဘာလႏွင့္ အစိုဓါတ္ရရွိပါက ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည္ျဖစ္ေစ စိုက္ခ်ိန္၌ ေျမအစိုဓါတ္ အျပည့္အ၀ရွိမွသာ အပင္ေပါက္ေကာင္းပါမည္။ စိုက္ခင္းေျမ တစ္ဧကလွ်င္ ႏြားေခ်း (သို႔) အီးအမ္ဘိုကာရွီ ေျမေဆြး လွည္း (၄ – ၆) စီးခန္႔၊ ယူရီးယား (၅၆) ေပါင္၊ တီစူပါ (၅၆) ေပါင္ ႏႈန္း ထည့္ေပး သင့္ပါသည္။

(၃) တစ္ဧလွ်င္ မ်ိဳးေစ့ႏႈန္း (၂) ျပည္ခန္႔ အသံုးျပဳရပါမည္။ သီးညွပ္စိုက္မည္ဆိုပါက မ်ိဳးေစ့တစ္ျပည္ႏႈန္း သံုးရပါမည္။ အပင္ေပါက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုေကာင္းေစရန္အတြက္ အတန္းစိုက္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။ တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၁၄ – ၁၈) လက္မအကြာထား ၍အတန္းထဲတြင္ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ (၄ – ၆) လက္မ အကြာထားကာ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ား ေျမလႊာအတြင္း တစ္လက္မထက္ ပို၍ မနက္သင့္ပါ။ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့က်မႈ ညီညာေစရန္ သဲ (သို႔) ျပာမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ႀကဲပက္အေစ့ခ်ပါ။ သို႔ရာတြင္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ေရာ၍ ႀကဲပက္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

(၅) ပန္းႏွမ္းတြင္ ပိုးမႊားမ်ား၊ ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈ နည္းပါးပါသည္။

(၆) စိုက္ခင္းေျမ၏ ေျမအစိုဓါတ္ျပည့္၀မႈ ေျမအတြင္း အပူခ်ိန္သင့္ေလ်ာ္မႈေပၚမူတည္၍ မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီး (၂ -၃) ရက္အၾကာ၌ အပင္ငယ္မ်ား ေပၚမူတည္၍ မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီး (၂ – ၃) ရက္ပအၾကာ၌ အပင္ငယ္မ်ား ေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ အပင္ငယ္မ်ား ေပါက္လာၿပီး ရက္ (၂၀) သား အတြင္းတြင္ ႀကဲပက္စိုက္ခင္းမ်ား၌ ျဖစ္ေစ၊ တန္းတြင္းျဖဴးခ်စိုက္ခင္းမ်ား၌ျဖစ္ေစ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ အကြာအေ၀း (၄ -၆) လက္မခန္႔ ထားရွိ၍ သားခြဲျခင္း၊ အပင္မႈန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

(၇) ပန္းႏွမ္းသည္ အပင္ေပါက္ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုပါက စိုက္ခင္းအတြင္းရွိ ေပါင္းျမက္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ စိုက္ခင္း ေျမျပဳျပင္ စဥ္က ေပါက္ျမက္မ်ားအား ေျပာင္စင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါလ်င္ အပင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနာက္ထပ္ (၂) ႀကိမ္ခန္႔ ေပါင္းျမက္မ်ား ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ေပါင္းျမက္ရွင္းလင္းျခင္းကို အပင္ငယ္မ်ား၏ အျမင့္ (၄) လက္မခန္႔ရွိခ်ိိိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

(၈) စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ အစိုဓါတ္လံုေလာက္စြာရွိပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ အပင္ႀကီးထြားမႈ ေကာင္းမြန္၍ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားမည္ျဖစ္ ပါသည္။ အပင္ႀကီးထြားခ်ိန္၊ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အေစ့ရင့္မွည့္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အစိုဓါတ္မ်ားလြန္းသည့္ အေျခအေနကို အျခားဆီထြက္ သီးႏွံ မ်ား ထက္ခံႏိုင္ရည္ရွိပါသည္။

(၉) ပန္းႏွမ္းပင္၏ အရြက္မ်ား၀ါ၍ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး၊ အေစ့မ်ား ရင့္မွည့္လာခ်ိန္တြင္ရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ ပန္းႏွမ္းပင္မ်ားအား တံစဥ္ျဖင့္ ရိတ္သိ္မ္းႏိုင္ပါသည္။ ပန္းႏွမ္းပင္မ်ားအား တံစဥ္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းၿပီး စိုက္ခင္းထဲတြင္ ( ၂ – ၃) ရက္ၾကာ ေနလွမ္းရမည္။

ထို႔ေနာက္ တလင္းသို႔ သယ္ယူနင္းနယ္ ေခၽြေလွ႔ၿပီး ရရွိလာေသာ ပန္းႏွမ္းေစ့မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ေနလွမ္း၍ စနစ္တက် အိတ္သြတ္သိုေလွာင္ရပါမည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ ပစၥယ (Pissaya Info)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.