ပန္း⁠ႏွမ္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ပန္းႏွမ္း၏ မူရင္းေဒသသည္ အာဖရိကတိုက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ဆီထြက္သီးႏွံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ပန္းႏွမ္းသီးႏွံပင္သည္ ေနၾကာပင္ႏွင့္ တူညီေသာ မ်ိဳးရင္းတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ တစ္ရာသီပင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ကိုင္းဂြမ်ားေသာ ပင္ေထာင္ မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေရေသာက္ျမစ္ပါရွိ၍ ေရငတ္ဒဏ္ အေတာ္အသင့္ခံႏိုင္သည္။ အပင္အျမင့္ (၃) ေပခန္႕ထိ ႀကီးထြားတတ္သည္။ အရြက္တြင္ အေမႊးမ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ေနသည္။ တစ္ပင္တြင္ ပန္းပြင့္ (၃၀ -၄၀) ခန္႔ပြင့္တတ္ပါသည္။

ရာသီဥတု

ပန္းႏွမ္းသီးႏွံပင္သည္ ေန႔တာကို ႀကိဳက္ေသာ သီးႏွံပင္ျဖစ္သည္။ သမပိုင္းေဒသသီးႏွံျဖစ္ေသာ္လည္း ပူေႏြးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ပါျဖစ္ ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္မွ အျမင့္ေပ (၆၀၀ – ၇၅၀၀) အထိ  ျဖစ္ထြန္းသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းထက္ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လည္း ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အပူခ်ိ္န္ (၁၈ – ၂၃) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အတြင္း ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ (၃၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက အပင္ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ပန္းပြင့္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ မိုးေရခ်ိန္ (၄၀ – ၅၀) လက္မတြင္ အပင္ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းေသာ္လည္း (၈၀) လက္မထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ထိခိုက္မႈရွိေစသည္။

ပန္းပြင့္မ်ား ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ရင့္မွည့္ခ်ိန္တြင္ မိုးသည္းထန္မႈ၊ အပူခ်ိန္ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ႏွင္းခါးရိုက္မႈဒဏ္မ်ား ခံရပါက အထြက္ကို အထူး ထိခိုက္ေစသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ယင္းျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။

ေျမအမ်ိဳးအစား

ပန္းႏွမ္း သီးႏွံပင္သည္ ေျမအမ်ိဳးအစားမေရြး ေပါက္ေရာက္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမေစးပါေသာ ႏုန္းေျမႏွင့္ သဲေရာေျမေစး မ်ားတြင္ ပိုမို ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ ေစးလြန္းေသာ ေျမမ်ားတြင္မူ စိုက္ပ်ိဳးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ပန္းႏွမ္းသီးႏွံပင္ ႏွစ္သက္ေသာ ေျမအခ်ဥ္ အငံဓါတ္ (pH) မွာ (၅.၂ – ၆.၅) ျဖစ္ပါသည္။

ပန္းႏွမ္းမ်ိဳးမ်ား

ေဒသႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သံုးစြဲမႈေပၚမူတည္၍ စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ ဆီထြက္သီးႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိအားျဖင့္ ေဒသမ်ိဳးမ်ားသာ က်ယ္ျပန္႔စြာ စိုက္ပ်ိဳးေနပါေသးသည္။ အဓိကအားျဖင့္ သက္ႀကီးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သက္ငယ္မ်ိဳးမ်ားဟူ၍ (၂)မ်ိဳးရွိရာ၊သက္ႀကီးမ်ိဳးမ်ားမွာ သက္တမ္း (၁၂၀ – ၁၅၀) ရက္ရွိၿပီး သက္ငယ္မ်ိဳးမ်ားမွာ သက္တမ္း (၉၀ – ၁၂၀) ရက္ရွိ္ပါသည္။

ပင္ၾကား၀တ္မႈန္ကူးေသာ သီးႏွံျဖစ္၍ မ်ိဳးသန္႔ရန္သီးျခား တစ္ကြင္း တစ္စပ္္တည္း စိုက္ပ်ိဳးရန္လိုပါသည္။ ယခုအခါ အလင္းေရာင္ တုန္႔ျပန္ မႈ နည္း၍ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာမ်ိဳးမ်ား၊ မိုးရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ မ်ိဳးမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သီးႏွံပင္ သဘာ၀အရ၊ ေရၾကမ္း၊ ေျမၾကမ္းခံႏိုင္ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ပန္းႏွမ္းကို သီးသန္႔စိုက္ခင္းအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိေသာ ေျမမ်ားတြင္ အရင္း အႏွီးနည္းနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။

သီးထပ္အေနျဖင့္လည္း ယာစပါး၊ မိုးႏွမ္း၊ မိုးေျမပဲ၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

ၾကားသီးႏွံအေနျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအၾကားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေပါင္းျမက္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္ျခင္း၊ ဆီဖူလံုေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း အပို၀င္ေငြ ရရွိ ေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေနရာေဒသအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စိုက္ခ်ိန္မ်ားထက္ ေနာက္က် မစိုက္သင့္ပါ။ အလင္းေရာင္တုန္႔ျပန္မႈရွိေသာ သီးႏွံျဖစ္၍ စိုက္ ခ်ိန္ေနာက္က်ပါက အပင္ႀကီးထြားမႈကို ထိခိုက္ေစၿပီး ပန္းပြင့္မႈအားနည္းျခင္း အေစ့အဆံမေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္းယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း မ်ား ျဖစ္တက္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ ပစၥယ (Pissaya Info)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.