ၾကက္သြန္နီ အထြက္ႏႈန္းတိုးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

၁။ ေဒသအလိုက္ ၾကာရွည္အထားခံေသာ ေရႊဖလားမ်ိဳး၊ ေက်ာ္မင္းမ်ိဳးမ်ားကို အသံုးျပဳစိုက္ပ်ိဳးပါ။

၂။ မ်ိဳးေစ့ (၁)ၿပီလွ်င္ (၇၅) က်ပ္သား အေလးခ်ိန္ထက္မ်ားေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား ေရစိမ္၍  ေအာင္ေစ့မ်ား ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးပါ။ တစ္ဧကလွ်င္ မ်ိဳးေစ့ ( ၃-၄)ၿပီႏႈန္းအသံုးျပဳပါ။

၃။ ေျမခ်ဥ္ငံဓါတ္ (၆-၇) ရွိ ေျမမ်ိဳးတြင္ ထယ္ေရးနက္နက္၊ ညက္ညက္ထြန္၍ ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၄။ ပင္ၾကား၊ တန္းၾကား (၄’ x ၃’) အကြာအေ၀းျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္အပင္ (၄၀၀၀၀၀) ၀င္ဆန္႔ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၅။ သန္မာေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားရရွိေစရန္ ပ်ိဳးေဘာင္ကို စနစ္တက်ျပဳျပင္၍ ပ်ိဳးသက္ (၄၅ – ၅၀) ရက္သားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၆။ တစ္ဧကလွ်င္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ (၁၀)တန္၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ(၅၀)ကီလို၀င္အိတ္ ယူရီးယား (၂) အိတ္၊ တီစူပါ (၂)  အိတ္၊ ပိုတက္ (၁) အိတ္ႏႈန္းတည့္သြင္းေပးပါ။ .ယူရီးယားတစ္၀က္ကို ေျမခံတြင္ထည့္၍ က်န္တစ္၀က္ကို အပင္လွန္ၿပီး ၾကားေပါင္းလိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ ဥစတင္ ဆင္းခ်ိန္တြင္ တစ္၀က္စီခြဲထည့္ေပးပါ။

၇။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ၿပီး ၂၅ – ၃၀ ရက္ၾကာတြင္ ၾကားေပါင္းလိုက္ပါ။ သီးႏွံတစ္ရာသီတြင္ ၾကားေပါင္းလိုက္ျခင္း (၃) ႀကိမ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၈။  ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ၿပီး (၂၅ – ၃၀)ရက္မွ စတင္ကာ စိုက္ခင္း၌ အစိုဓါတ္ လံုေလာက္မႈရွိေစရန္ အျမဲဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၉။ အပင္စုပ္ပိုးက်ေရာက္မႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ပင္လံုးျပန္႔ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။

၁၀။ မႈိေရာဂါ က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ မိုးအံု႔ျခင္း၊ မိုးဖြဲရြာျခင္း စေသာ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈွရွိပါက သင့္ေတာ္ေသာ  မႈိသတ္ေဆးျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ။

၁၁။ ၾကက္သြန္ရြက္မ်ား ၀ါလာ၍ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂုတ္က်ိဳးခ်ိန္တြင္ အေလအလြင့္နည္းေအာင္ ႏႈတ္သိမ္းပါ။

၁၂။ ႏႈတ္သိမ္းၿပီး ၾကက္သြနဥမ်ားကို တစ္ပက္ခန္႔ ေလသလပ္ခံၿပီးမွ အၿမိတ္ (၂) လက္မခန္႔ ခ်န္ျဖတ္ကာ၊ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္း  ေသာ အရိပ္ေအာက္တြင္ သိုေလွာင္ပါ။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ-ပစၥယ (Pissaya Info)

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.