သင့္ခင္ပြန္း/ဇနီးတြင္ ဆီးခ်ိဳရွိလွ်င္ နားလည္ေပးပါ

အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအတြက္ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းတြင္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိေနပါက ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ ျမင့္ေနတဲ့အခါမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ နိမ့္ေနတဲ့အခါမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ ခံစားမႈမ်ားကလည္း နိမ့္လိုက္၊ ျမင့္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္သည္ လူတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈေပၚတြင္ လႊမ္း မိုးမႈရွိပါတယ္။ စိတ္ခံစားမႈက လည္း အဲဒီလူနာဟာ သူ႔ရဲ႕ ေသြး တြင္းသၾကားဓာတ္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ အေပၚ မွာ မူတည္ပါတယ္။
ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တာႏွင့္ အမွ် မ်ားေနတဲ့အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းေနတဲ့အခါမွာေသာ္ လည္းေကာင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာေရာ၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာပါ နိမ့္လိုက္၊ ျမင့္လိုက္နဲ႔ ႐ိုလာ ကိုစကာ စီးေနရသလိုခံစားရတတ္ ပါတယ္။ အဲဒီအခါ သင့္အတြက္ ေရာ၊ သင့္ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း အတြက္ေရာ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ၊ စိတ္ပ်က္စိတ္ဓာတ္က်ေနရမႈေတြ ခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။
အဲဒီျပႆ      နာအတြက္ လြယ္ ကူတဲ့အေျဖေတာ့ မရွိပါဘူး။ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဖိအားေပးခံရတဲ့အခါ မိမိတို႔ နိမ့္လိုက္၊ ျမင့္လိုက္ ခံစားရသလိုပါပဲ။ စိတ္ခံစားမႈကလည္း ဟိုဘက္ေရႊ႕လိုက္၊ ဒီဘက္ေရႊ႕လိုက္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနပါ တယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ျမင့္ျခင္း၊ နိမ့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘာေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သလဲဆိုတာ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာထားတာေတြ ရွိပါတယ္။
မျဖစ္ခ်င္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ တံု႔ျပန္ျခင္း
သင့္ရဲ႕ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းမွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ ရွိေနၿပီလို႔ ေရာဂါအမည္အတပ္ခံ လိုက္ရတဲ့အခါ သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ သည္းခံစိတ္ရွည္တတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ ပုဂၢလိကအရည္အေသြး အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး တံု႔ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသားေတြအားလံုး မွာ တူညီေသာ ဘံုခံစားခ်က္၊ တံု႔ျပန္ခ်က္ကေတာ့ ရွိတတ္ပါ တယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈေတြက မျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ရရင္၊ မခံစားခ်င္တာလည္း ခံစားရရင္ တံု႔ျပန္တတ္တာက အတူတူပါပဲ။ ဘဝတစ္ခုလံုးကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါအမည္တပ္ခံရမႈေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ထဲက တံု႔ျပန္မႈက အတူတူပါပဲ။
စိတ္ခံစားမႈ ျမင့္ျခင္း၊ နိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ မွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ သင့္ခင္ပြန္း/ဇနီးက တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာအတြင္းမွာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြ၊ စိတ္တို ေဒါသထြက္မႈေတြ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ႀကံဳရမွာ အမွန္ပါပဲ။ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳပဲျဖစ္ျဖစ္၊ နာတာရွည္ ေရာဂါတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွိေနၿပီလို႔ သိရတဲ့အခါ သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္က တံု႔ျပန္တာဟာ ပံုမွန္အတိုင္း ျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာဝပါပဲ။
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ေဒါသႏွင့္ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္ခုခုအတြက္ ဝမ္း နည္းေၾကကြဲရတယ္ဆိုတာသဘာဝပါပဲ။ နာတာရွည္ေရာဂါတစ္ခု ခံစားရျခင္းသည္လည္း က်န္းမာေရးအရ ဆံုး႐ံႈးျခင္းတစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူေနမႈ စ႐ိုက္၊ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိခံစားခ်က္က ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ေရာဂါခံစား ရမႈေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေသျခင္းတရားအေပၚ သတိေပး လိုက္သလို ျဖစ္သြားၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒါသဆိုတာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕အတြက္ ေပၚထြက္လာမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ တယ္။
ေဒါသထြက္ျခင္းဟာ အကာ အကြယ္ေပးေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂိတ္ေပါက္ဝကို ေစာင့္ေနတဲ့ အေစာင့္ေဒါသပါပဲ။ ၄င္းက လူတို႔အား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္သတ္မွတ္မႈကို ထိန္းသိမ္း ထားၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ ေဝဖန္အပုပ္ခ်မဲ့ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ား က်ဴ း ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မလာေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ေပးေနပါတယ္။ ေဒါသက ေၾကာက္ရြံ႕မႈကိုလည္း တံု႔ျပန္ ေပးတတ္တယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း တံု႔ျပန္ေပးတတ္တယ္။ ေဒါသသည္ လူတို႔အား မိမိရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ အကူအညီေပးတယ္။ ဒီအလုပ္က မွန္မွန္မလုပ္ဖူးဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ေတာင္ ေဒါသထြက္လာဦးမယ္။  အသံုးမဝင္တဲ့ ေဒါသကို လူတိုင္း ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပင္ပန္းလာၿပီး ထြက္သြားေစမွာျဖစ္တယ္။
အားလံုးေသာ ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈေတြ ဟာ ေက်းဇူးတင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး ပါပဲ။ အဲဒီခံစားမႈေတြကို ေလးေလး စားစားနဲ႔ ျပည့္ျပည့္ဝ၀ ခံစားလိုက္ စမ္းပါ။ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ အဲဒီခံစားမႈေတြဟာ သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳကေန ထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ထြက္ကိုထြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ မွန္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ခံစားမႈဟာ မွန္ကန္ ေသာ သဘာဝျဖစ္တယ္။ ေပ်ာ္ စရာရွိလို႔ ေပ်ာ္လိုက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္တင္စရာမလိုဘူး။ ေဝဖန္ စရာမလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ပံုမွန္ပါပဲ။ ယေန႔တြင္ အခ်ိဳစားစရာေတြ၊ အခ်ိဳပြဲေတြရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈကို ေရွာင္ ၾကဥ္ႏိုင္လိုက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈဟာ  မနက္ျဖန္က်ေတာ့ ခရင္မ္ေတြအျပည့္နဲ႔ နံနက္စာကို မေရွာင္ႏိုင္ဘဲ အ႐ံႈးေပးလိုက္ရတာမ်ိဳးႏွင့္ အစားထိုးသြားတတ္ပါတယ္။
ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဝမ္းသာေသာ ခံစားမႈႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာ ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ဇနီးကလည္း ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ပမာဏ အတက္၊ အက်အလိုက္ခံစားမႈေတြက တက္လိုက္၊ က်လိုက္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူ႔ကိုအားေပးေဖးမ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ သင္က သူ႔မွာ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္တက္ရင္ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္တတ္တယ္၊ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္က်ရင္ ဘယ္လိုတံု႔ ျပန္တတ္တယ္ဆိုတာ အရင္သင္ယူဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိတ္တို စိတ္ဆတ္ ျဖစ္လြယ္မႈ၊ ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္မႈ၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ေနမႈ၊ အမူ အက်င့္ေတြ ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္ေနမႈ စသည္တို႔ဟာ အစား အစာစားဖို႔ လိုအပ္ေနတာ ျဖစ္ ႏိုင္သလို၊ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ က်ေစတဲ့ေဆး အင္ဆူလင္လို အပ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ လိုပါတယ္။
သင့္ခင္ပြန္း/ဇနီးရဲ႕ ေသြး တြင္းသၾကားဓာတ္ ပမာဏ၊ ခံစား မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ အတြင္းစိတ္ကို ဖန္တီးေပးေန ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္က သူ႔ အား စိတ္ညစ္ေစေသာ ေမးခြန္းေတြ ေမးေနမယ္ဆိုရင္ သင့္ကို ႐ိုက္ေမာင္း၊ ပုတ္ေမာင္း ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္။ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လာပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူသားတို႔ အား နားလည္တတ္ေစရန္အတြက္ ေမးခြန္းေတြ တေမးတည္း ေမးေန ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။
အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ
သင့္ခင္ပြန္း/ဇနီးအား နား လည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႕ရဲ႕ စိတ္ အတြင္းက ရာသီဥတု ဘယ္ ေလာက္ ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္ဆိုတာ သင္နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရ ပါမယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ ဆီးခ်ိဳေသြး ခ်ိဳအတက္အက်ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအတက္အက်ေတြ ဘယ္ လိုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေလ့လာသင္ယူ ဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ ဇနီး/ခင္ပြန္းနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္သြယ္ မႈ ရယူရမယ္ဆိုတာလည္း ေလ့လာ ဖို႔လိုပါတယ္။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာ က သူေျပာေန၊ ဆိုေနတာေတြ အေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္နားေထာင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေမးျခင္းမျပဳဘဲ ေစာင့္ ၾကည့္ေပးဖို႔ပါပဲ။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ပ်က္ေနပံုမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး ဆံုးျဖတ္တတ္ ေအာင္ အေတြ႕အႀကံဳမွ သင္ယူသြားဖို႔ပါပဲ။
သို႔မွသာ မိမိရဲ႕ ခင္ပြန္း သို႔ မဟုတ္ ဇနီးဟာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာ ဂါရွိေနလွ်င္ စာနာနားလည္ေပးၿပီး လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

source_healthdigest
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.