အစြန္း⁠ေရာက္အ⁠ၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား⁠ေ⁠ၾကာင့္ ထြက္⁠ေ⁠ျပး တိမ္း⁠ေရွာင္⁠ေနရသူ ⁠ေဒသခံမ်ား⁠ႏွင့္ လံု⁠ၿခံဳ⁠ေရး⁠ေဆာင္ရြက္⁠ေန သူမ်ားကုိ ⁠ျမန္မာ⁠ႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) မွ ဦးစီး⁠ၿပီး ဆန္/ဆီ⁠ႏွင့္ အလႇဴ⁠ေငြမ်ား ⁠ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္⁠ေန

ရခိုင္ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)မွာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ေဒသခံ မ်ားနဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္တြန္းလွန္ေပးေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္အလို ့ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) မွ ဦးစီးၿပီး ဆန္/ဆီႏွင့္ အလႇဴေငြမ်ား ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုသူ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္မ်ား အေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ ႐ံုးအဖြဲ ့ (ဖုန္း – ) ၀၁- ၂၁၈၂၆၆ ~ ၆၈၊၀၁ -၂၃၀၁၁၂၈ ~ ၂၉ သို ့ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသင္းဝင္မ်ား သိရွိႏိုင္ပါရန္အတြက္ နႈိးေဆာ္အသိေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF ) မွသိရပါတယ္။

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.