တီဆူပါ ⁠ေဖာ့စဖိတ္ ကိုထိ⁠ေရာက္စြာအသံုး⁠ျပဳ⁠ျခင္း

ေဖာ့ဖရပ္(စ္) ေခၚ မီးစုန္းဓာတ္ ရရွိရန္ တီဆူပါ ေဖာ့စဖိတ္ကိုအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။

မီးစုန္းမွာ အပင္မ်ားအတြက္ အဓိကအမ်ားလိုျဒပ္စင္ Primary micro – element တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ယင္းမွာ ဇီဝကိစၥ အရပ္ရပ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ဓာတုစြမ္းအင္ကို သိုမွီးရာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးရာျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အေနႏွင့္ ကား လိင္ပိုင္းႀကီးထြားျခင္း Reproductive growth အတြက္အေရးႀကီးေသာျဒပ္စင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း လိင္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားျဖစ္ေသာ ပန္းပြင့္၊ အသီး၊ အေစ့မ်ားအတြက္တာဝန္ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ကမီးစုန္းကို ပန္းပြင့္ခါနီးမွ ေကၽြးရေသာအာဟာရအျဖစ္ မွားယြင္စြာခံယူမိၾကသည္။

အမွန္မွာမီးစုန္းသည္ စြမ္အင္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳေနရေသာ ဇီဝကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္ေပ သည္။ အေစ့မ်ားအေညႇက္ေပါက္ခ်ိန္မွ စ၍ ဇီဝစြမ္းအင္ စတင္လိုအပ္သည္။ အပင္ငယ္ ဘဝေျမတစ္ေနရာ၌ အသားက် အေျခခ်ရန္ အျမစ္မ်ားေျမထဲသို႔ထိုးဝင္ရန္ ေျမေပၚပိုင္းအဂၤါမ်ား ကမာေျမႀကီး ဆြဲငင္ အားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အထက္ဆီသို႔တိုးထြက္၊ ႀကီးထြားရန္ ေျမထဲ မွေရႏွင့္အာဟာရမ်ားအထက္ ပိုင္းဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ရသည့္ကိစၥေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ဇီဝစြမ္းအင္လိုအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္မီးစုန္းကိုအပင္ငယ္စဥ္ကပင္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္အပင္ငယ္က လြယ္ကူလၽွင္ျမန္စြာစုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ေသာေရေပ်ာ္ မီးစုန္းေျမဩဇာမ်ားကိုအသံုးျပဳၾကရသည္။

အပင္ငယ္မ်ား၏ ဘဝအစပိုင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ မီးစုန္းဓာတ္ပါရွိသည့္ သီးသန္႔ေျမဩဇာမ်ားကို အစပ်ိဳးေျမဩဇာ Starter fertilizer ဟုေခၚသည္။ အကယ္၍ မီးစုန္းဓာတ္ခ်ိဳ႕တည့္ပါကအပင္မ်ားႀကီးထြားႏႈန္းေႏွးသည္။ ပုညႇက္သည္။ပန္းပြင့္ခ်ိန္ေနာက္က်သည္။

ပန္းပြင့္ႏွင့္အသီးအရည္အေသြးမေကာင္း၊ အသီးတင္ရန္ေလးသည္။ သီးကင္းေႂကြမႈမ်ားသည္။ မီးစုန္းသည္အပင္မ်ား၏ အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကိုျဖစ္ေစသည္။

မီးစုန္းကို ေကာင္းစြာစားသံုးရ၍ အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာင္းေသာအပင္မ်ားသည္ေျမေပၚပိုင္းအဂၤါမ်ားႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းကိုေကာင္းေစရံုမက အထြက္ႏႈန္းကိုပါေကာင္းေစသည္။

ေျမဆီလႊာထဲတြင္ မီးစုန္းအနည္းငယ္သာ ေရေပ်ာ္မီးစုန္းအျဖစ္ရွိေနသည္။ အပင္မ်ားမတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိ။ လတ္တေလာေရမေပ်ာ္ ေသးေသာ္လည္း ေရေပ်ာ္အဆင့္သို႔ေရာက္လာႏိုင္ေသာ မီးစုန္းပမာဏမွာလည္းမမ်ားေပ၊ ေရေပ်ည္ရန္ခက္ခဲၿပီး အပင္မ်ားစားသံုးႏိုင္ ေသာ မီးစုန္းအဆင့္သို႔ အလြန္ေရာက္ခဲေသာ မီးစုန္းတို႔သာေျမႀကီးထဲတြင္ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအေနႏွင့္ အပင္မ်ားစားသံုးႏိုင္ေသာ ေရေပ်ာ္ေျမဩဇာမ်ားရရွိလာရန္ႏွင့္ မီးစုန္းေျမဩဇာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိမီးစုန္းအမ်ားစုမွာေရမေပ်ာ္ေသးေသာဩဂဲနစ္မီးစုန္းမ်ားသာျဖစ္သည္။

အပင္မ်ားစားသံုးႏိုင္ေသာမီးစုန္းမ်ား၏ ၃၀% မွ ၈၀%မွာဩဂဲနစ္မီးစုန္းမ်ားျဖစ္သည္။

မီးစုန္းသည္အပင္အတြင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါတစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔လြယ္ကူလၽွင္ျမန္စြာေရႊ႕လ်ားႏိုင္ေသာ္လည္းေျမဆီလႊာ အတြင္း၌ကားေရႊ႕လ်ားရန္အလြန္ခက္ခဲသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ယင္တို႔ကို အပင္၏အျမစ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မွသာအပင္ကရရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာင္းေသာအပင္မ်ားက သာမီးစုန္းကိုစုပ္ယူရန္အဆင္ေျပသည္။

အျမစ္မ်ားမွသဘာဝစိမ့္ထြက္ေသာအျမစ္စိမ့္ထြက္ရည္Root exudate အတြင္းပါလာေသာေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္မ်ား ခ်ီလိတ္ Chalate တို႔ေၾကာင့္ အျမစ္ဝန္းက်င္ရွိ ေရမေပ်ာ္ေသာမီးစုန္းမ်ားကို ေရေပ်ာ္ေစၿပီးစုပ္ယူစားသံုးႏိုင္သည္။

အျမစ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ဘတ္တီးရီးယားမ်ား၊ မႈိမ်ား၊ အက္တီႏိုမိုက္စီးတီး စသည့္အႏုဇီဝရုပ္ Micro organisms မ်ားကလည္းေအာ္ ဂဲနစ္အက္ဆစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီလိတ္အိတ္၊ထြက္ရွိေစသည္။

ထိုအႏုဇီဝအိတ္မ်ားမွရရွိေသာပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ဝန္းက်င္ရွိေရမေပ်ာ္ေသာမီးစုန္းမ်ားေရေပ်ာ္လာသည္။

ထိုေရေပ်ာ္မီးစုန္းမ်ားကိုသာအပင္၏အျမစ္မ်ားကစုပ္ယုစားသံုးႏိုင္သည္။

ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိဩဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏုဇီၤဝရုပ္မ်ားက ေဆြးေျမ့ေစသည္။

ထိုအႏုဇီဝရုပ္မ်ား ကဩဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေဆြးေျမ့ေစေသာအခါကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္လာသည္။

ထိုဓာတ္ႏွင့္ ေရေပါင္းစပ္ေသာအခါ ကာဘိုနစ္အက္ဆစ္  Carbonic Acid ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ထိုအက္ဆစ္ေၾကာင့္လည္း ေရမေပ်ာ္ေသာမီးစုန္းမ်ား ေရေပ်ာ္ၿပီးအပင္မ်ား အလြယ္တကူ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေစ သည္။

ထိုသို႔ေဖာ့စဖိတ္မ်ားကို ေရေပ်ာ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာအႏုဇီဝရုပ္မ်ားကို Phosphate solubilizing micro- organisiam မ်ားဟုေခၚ သည္။

ေရေပ်ာ္မီးစုန္း၏သဘာဝသည္အိုင္းရြန္း(ေခၚ)သံဓာတ္ Fe, အလ်ဴမီနီယမ္ Al,ကယ္လ္စီယမ္ Ca မ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳၿပီးေရမေပ်ာ္ အနည္ ထိုင္ဘဝသို႔ေရာက္ရွိျမဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အပင္မ်ားလြယ္ကူစြာ ၊လၽွင္ျမန္စြာစားသံုးႏိုင္ေသေရေပ်ာ္ေဖာ့စဖိတ္မ်ားအသံုးျပဳစဥ္တြင္ေျမဆီလႊာအတြင္း ထိုျဒပ္စင္ ၃ မ်ိဳးႏွင့္ထိေတြ႕ဓာတ္ျပဳမိပါက အပင္မ်ားစားသံုးႏိုင္ေသာ အဆင့္မေရာက္ေတာ့ေပ။ ခ်ဥ္လြန္း၊ငန္လြန္း ေသာေျမမ်ိဳးတြင္ မီးစုန္းဓာတ္ခ်ိဳ႕ တဲ့ျမဲျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုအေနႏွင့္ မီးစုန္း၏ သဘာဝကိုေလ့လာၿပီးေသာ အခါယင္းကိုသီးႏွံပင္မ်ား အထိေရာက္ဆံုးစားသံုးႏိုင္မည့္အေနအထားကို ဖန္တီးယူႏိုင္ပါသည္။

တီဆူပါ ေဖာ့စဖိတ္မွာျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္တြင္အမဲ၊အညိဳ၊သီးစားဓာတ္ေျမဩဇာအျဖစ္လူသိမ်ားသည္။

သို႔ေသာ္စိုက္ပ်ိဳးသူအမ်ားက ယင္းတို႔ကို ေျမခ်ေကၽြးရံုျဖင့္ေက်နပ္ေနၾက သျဖင့္ထိေရာက္မႈနည္းၿပီးေလ လြင့္ဆံုးပါးမႈမ်ားေနသည္။

အကယ္၍ တီဆူပါကိုထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳတတ္ပါက ေငြကုန္သက္သာၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ကိုပို၍ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

တီဆူပါမွာ မီးစုန္းေက်ာက္ Rock Phosphate ႏွင့္မီးစုန္းငရဲမီးကို ဓာတ္ျပဳ၍ျပဳလုပ္ထားေသာေျမဩဇာျဖစ္သည္။

ယင္းမတိုင္မီက ေရေပ်ာ္ရန္ခက္ေသာမီးစုန္းေက်ာက္ကိုကန္႔ငရဲမီး Sulphuric Acid ျဖင့္ဓာတ္ျပဳ၍ရေသာ စင္ကာစူပါေဖာ့စဖိတ္ Single Super Phosphate(SSP ) ရွိခဲ့သည္။

ဤေျမဩဇာမွာ ကန္႔ငရဲမီးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဆာလ္ဖာ(ေခၚ)ကန္႔ ဓာတ္ ပါရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္နည္းဆိုေသာ္ ဤေျမဩဇာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဖာ့စဖိတ္(ေခၚ)မီးစုန္း ဓာတ္ကိုရရွိရံုမက၊အပင္အာဟာရတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဆာလ္ဖာကိုပါရရွိေစသည္။

စင္ကာစူပါေဖာ့စဖိတ္ထက္ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္ ပို၍ရရွိရန္ ဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ဟုေခၚေသာ ကန္႔ငရဲမီးအစားမီးစုန္းငရဲမီး (ေဖာ့စေဖာရစ္အက္ဆစ္) ကိုေျပာင္းသံုးလိုက္ေသာ အခါ တီဆူပါေဖာ့စဖိတ္ (Triple Super Phosphate T.S.P) ကိုရရွိသည္။

ဤဓာတ္ေျမဩဇာအတြင္းပါဝင္ေသာ N.P.K အခ်ိဳးမွာ ၀:၄၅:၀ ျဖစ္သည္။

ေဖာ့စဖိတ္လိုအပ္မႈ ကိုျဖည့္ဆည္းရန္ အသံုးမ်ားေသာေျမဩဇာျဖစ္သည္။

ေဖာ့စဖိတ္ကို ၄၅% ဟုေဖာ္ျပေသာ္လည္း မီးစုန္းေက်ာက္မွ ေရမေပ်ာ္ေသာ ေဖာ့စဖိတ္မ်ားကို လြယ္ကူလၽွင္ျမန္စြာ စားသံုး၍မရပါ။

သာမန္သီးႏွံစိုက္ခင္းထဲသို႔ တီဆူပါကိုထည့္အသံုးျပဳလိုက္ေသာအခါ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဖာ့စဖိတ္ 10 % ခန္႔ကို သာအပင္မ်ား စားသံုးႏိုင္သည္။

ဤေနရာ၌ ယူရီးယားဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ မတူသည္မွာ ယူရီးယားအတြင္းရွိ ႏိုက္ထရိုဂ်င္မ်ား % မ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသကဲ့သို႔တီဆူပါ အတြင္းရွိ ေဖာ့စဖိတ္မ်ားမွာ ဆံုးပါးျခင္းမရွိပါ။

တီဆူပါအတြင္းမွ ေရေပ်ာ္ႏိုင္ေသာေဖာ့စဖိတ္ ၁၀% ခန္႔ကိုသာအပင္မ်ားစားသံုး၍ရၾကၿပီး၊ မ်ားစြာေသာေဖာ့စဖိတ္တို႔မွာေျမဆီလႊာ အတြင္း ေရမေပ်ာ္ေသာဘဝ၌ ခိုင္ျမဲ( Fix )ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေရေပ်ာ္ေသာေဖာ့စဖိတ္မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာအတြက္ေအာက္ဖက္သို႔ စိမ့္ယို (Leach )မသြားဘဲ၊ ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိ အိုင္းယြန္း  Fe ၊အလ်ဴမီနီယမ္ Al ၊ကယ္လ္စီယမ္ Ca တို႔ႏွင့္ဓာတ္ျပဳၿပီး ေရမေပ်ာ္ႏိုင္(အပင္မ်ားမစားသံုးႏိုင္ေသာ) ေဖာ့စဖိတ္ ဘဝသို႔ေရာက္ ရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ စိုက္ခင္းတစ္ခုစီသို႔ထည့္ေပးလိုက္ေသာ တီဆူပါမွ ၁၀% သာ အပင္မ်ား ကစားသံုးရၿပီး ၉၀% ေရထဲတြင္ျမဲေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ရာသီမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ပင္ တီဆူပါအသစ္အသစ္ထပ္ထည့္ေပးေနပါက ေျမထဲတြင္ အပင္မ်ား မစားသံုးႏိုင္ေသာ ျမဲေနသည့္
ေဖာ့စဖိတ္မ်ား ထပ္တိုးေနမည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေရမေပ်ာ္ေသာေဖာ့စဖိတ္မ်ား တိုးလာေသာအခါေျမဆီလႊာအတြင္းအျမစ္မ်ား ထိုးေဖာက္ရန္ ခက္ခဲေသာအမာလႊာ Hard pan ျဖစ္လာသည္။

အမာလႊာျဖစ္လာျခင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲသည့္ ေျမပ်က္ျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေရမေပ်ာ္ေသာ ေဖာ့စဖိတ္မ်ားေၾကာင့္ အသစ္အသစ္ေသာတီဆူပါမ်ားထပ္ထည့္ေပးေနျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္မဟုတ္ပါ။

ေျမဆီလႊာအတြင္း ေရမေပ်ာ္ေသးေသာေဖာ့စဖိတ္မ်ားကို ေရေပ်ာ္လာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္သာ ထိုေျမမ်ိဳးကိုျပဳျပင္ျခင္း၏ အေျဖ မွန္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေျမဆီလႊာအတြင္း သစ္ေဆြးေျမ Compost ကဲ့သို႔ေသာဩဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳပါက ဩဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားေဆြးေျမ့ရာ မွထြက္လာေသာဩဂဲနစ္အက္ဆစ္မ်ားကေရမေပ်ာ္ေသာေဖာ့စဖိတ္မ်ားကိုေရေပ်ာ္ေစပါလိမ့္မည္။

ဩဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုးပြားလာေသာ အႏုဇီဝရုပ္မ်ားကလည္း ထိုေရမေပ်ာ္ေသာ ေဖာ့စဖိတ္မ်ားကိုေရေပ်ာ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ဩဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားရွိေနေသာ ေျမတြင္သီးႏွံပင္၏ အျမစ္မ်ားပိုမိုႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း ကလည္းေရမေပ်ာ္ေသာေဖာ့စဖိတ္မ်ား ကိုေရေပ်ာ္ေစ မည္ျဖစ္သည္။

တီဆူပါေဖာ့စဖိတ္ေျမဩဇာအတြင္းမွ ေရေပ်ာ္ေသာေဖာ့စဖိတ္ ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ထံုးကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေျမခ်ဥ္ျဖစ္ေသာ PH အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေျမဩဇာထဲမွ ေဖာ့စဖိတ္ ႏွင့္ ေျမဆီလႊာအတြင္းမွ Fe,Al,Ca ,Znတို႔ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳရန္အလြန္လြယ္ေစသည္။

ထိုသို႔ဓာတ္ျပဳထားေသာ ေရမေပ်ာ္သည့္ ေဖာ့စဖိတ္မ်ားကို သီးႏွံပင္ကမစားသံုးႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ေျမခ်ဥ္မ်ားတြင္ ထံုးကိုႀကိဳတင္ထည့္ ထားျခင္းကေဖာ့စဖိတ္ကိုအပင္မ်ားစားသံုးရန္လြယ္ကူေစသည္။

သို႔ေသာ္ထံုးလြန္ကဲစြာအသံုးျပဳျခင္းကလည္း PH ျမင့္သြားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေဖာ့စဖိတ္စားသံုးရန္ခက္ခဲေစသည္။

ေျမငန္မ်ားတြင္ ထံုးအသံုးျပဳျခင္းက အေျခအေနကိုပို၍ဆိုးဝါးေစသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဂ်စ္ဆမ္ Gypsum ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဦးဖရက္သိန္းေဖ

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.