အသီးမ်ား⁠ႀကီးထြားဖြံ႕⁠ၿဖိဳး⁠ေရးအတြက္ဓါတ္⁠ေ⁠ျမဩဇာ

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ အသီးမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အထြက္ႏႈန္းသာမက အသီးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ကယ္လ္စီး ယမ္ (ေခၚ)ထံုးဓါတ္ႏွင့္ဘိုရြန္ျဒပ္စင္မ်ား ပါေသာေျမဩဇာကို အထူးအေလးေပးေကၽြးၾကသည္။

ကယ္လ္စီယမ္သည္ ဆဲလ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားနံရံတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ပက္ကိတ္ Calcium pectate အျဖစ္ရွိေနသည္။ဤသို႔ျဖင့္
အသီး၏နံရံရွိဆဲလ္မ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည္။ကယ္လ္စီယမ္သည္ အပင္အတြင္းဝင္ေရာက္ရန္ေႏွးေကြးရံုမကအပင္ အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိ သြားေသာအခါ၌လည္း တစ္ေနရာတြင္အထိုင္ခ်ၿပီးေသာအခါအျခားတစ္ေနရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အလြန္ခဲယဥ္းသည္။ႏိုက္ထရိုဂ်င္၊
ေဖာ့စ္ဖရပ္၊ ပိုတက္စီယမ္တို႔ခ်ိဳ႕တဲ့လာပါက အသစ္အသစ္ျဖစ္ေပၚေသာ အညြန္႔မ်ား၊ ရြက္ႏုမ်ားတြင္ထိုျဒပ္စင္မ်ားေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲလာ သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အရြက္အိုမ်ားအတြင္းရွိ ထိုျဒပ္စင္မ်ားရြက္ႏုမ်ား၊ အညြန္႔ထိပ္ဖ်ားမ်ားဆီသို႔လြယ္ကူစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကသည္။ ထိုအဂၤ ါအႏုမ်ားဆီသို႔ ထိုျဒပ္စင္မ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာမ်ားမေပၚေပါက္ေတာ့ေပ။ထိုသို႔ထိုျဒပ္စင္မ်ားေရႊ႕
ေျပာင္းေပးလိုက္ရေသာ ရြက္အိုမ်ားမွာ အရြယ္မေရာက္မွီ၊ အခ်ိန္မတိုင္မွီပ်က္ဆီးေႂကြက်သြားၾကသည္။

ကယ္လ္စီယမ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာအပင္မ်ား၌ ကားရြက္အိုမ်ားအတြင္းရွိ ကယ္လ္စီယမ္မ်ားရြက္ႏုမ်ား၊ အညြန္႔မ်ားဆီသို႔မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္၍ ထို   အဂၤ ါအႏုမ်ားတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ခံစားရၿပီးအညြန္႔ကန္းျခင္း ၊ေကာက္ေကြးျခင္း၊  ရြက္ႏုမ်ားေသးငယ္ျခင္း၊မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ ရသည္။

ကယ္လ္စီယမ္မ်ားသည္ အပင္အတြင္း အစြန္အဖ်ားေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ သီးခြံမ်ားဆီသို႔ေရာက္ရွိရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုေနရာ မ်ားဆီသို႔ အေရြ႕ေႏွးေသာကယ္လ္စီယမ္မ်ားေရာက္မလာေသာအခါ သီးကင္းေႂကြျခင္း၊ အသီးထိပ္ဖ်ားပိုင္းပုပ္ျခင္း၊ အသီးေကာင္း စြာမႀကီးျခင္း၊ အသီးအက္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

ကယ္လ္စီးယမ္မ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ေရႊ႕ႏိုင္ရန္ ဘိုရြန္က အကူအညီေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ကို ကယ္လ္စီယမ္သယ္ ေဆာင္ပစၥည္း Calcium carrier ဟုေခၚသည္။ ဘိုရြန္သည္ အပင္၏ ပန္းပြင့္မ်ားမွ အဖိုဗီဇ သယ္ေဆာင္ေသာဝတ္မႈံ pollenမ်ားဖြံၿဖိဳးေရး တြင္အေရးပါေသာျဒပ္စင္ျဖစ္သည္။

ဝတ္မႈံမ်ားမူမွန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘိုရြန္လိုအပ္သည္။ ဝတ္မႈံမ်ားအရြယ္ေရာက္ၿပီး ဝတ္မႈံကူးၿပီး ဝတ္ဆံမတိုင္ထိပ္သို႔ေရာက္ၿပီး  အေညႇ ာက္ေဖာက္ရာတြင္လည္း ဘိုရြန္လိုအပ္သည္။ ဘိုရြန္လံုေလာက္စြာရရွိမွဝတ္မႈံမ်ားမူမွန္စြာ အေညႇ ာက္ေပါက္ေစႏုိင္သည္။ ဘိုရြန္၏အခန္းက႑မွာ ဤမၽွႏွင့္မၿပီးေသးပါ။ ဘိုရြန္သည္ ဝတ္မႈံမ်ားအေညႇ ာက္ေပါက္ရာမွ ထြက္လာေသာဝတ္မႈံႁပြန္ pollen tube မူမွန္စြာ ၊ေကာင္းမြနိစြာရွည္ ထြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ျပန္သည္။

ဝတ္မႈံအေညႇ ာက္ေပါက္ၿပီး သေႏၶေအာင္ရာမွ အသီးဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သီးကင္းစတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးရာမွ အဆံုးတိုင္
ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အတြက္ဘိုရြန္လိုအပ္သည္။ ဘိုရြန္သည္သီးခြံမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ပမာဏမ်ားစြာ လိုအပ္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္မ်ား ကိုထိုအေဝးဆံုးေနရာ အထိတာဝန္ယူပို ႔ေပးသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္အသီးမ်ားႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ဘိုရြန္
အထူးလိုအပ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးသူအေနႏွင့္အသီးမ်ားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ဘိုရြန္ကို အထူးအေလးထားေကၽြးရန္ လိုအပ္သည္။
ဘိုရြန္သည္ အပင္မ်ားအတြင္းအနည္းငယ္သာလိုအပ္ေသာ္လည္း ထိုလိုအပ္ေသာ အနည္းငယ္ထက္ အနည္းငယ္ပို သြားပါကလည္း အဆိပ္သင့္ေစျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘိုရြန္ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ အထူးအေလးထား အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ဘိုရြန္၏ အျခားဂုဏ္ သတၱိတစ္မ်ိဳးမွာ မႈိေရာဂါမ်ားကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ – တစ္နည္းအားျဖင့္ မႈိသတ္ေဆးအစြမ္းရွိပါသည္။ သေဘၤာသီးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သေဘၤာသီးမ်ား ဘိုရြန္ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီးအသီးႏူေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ ဘိုရြန္ကိုႀကိဳတင္ေကၽြးထားရန္ လိုအပ္သည္။

ငရုတ္သီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ခရမ္းသီး၊ စပ်စ္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ ဖရဲသီးမွအစ အသီးမ်ိဳးစံုအတြက္လိုအပ္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ဘိုရြန္ေျမဩ ဇာမ်ားေကၽြးရာတြင္ ေရမေပ်ာ္ေသာဓါတ္ေပါင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိေနပါသည္။ေရေပ်ာ္ေသာ ကယ္လ္ဘိုရိုလ္ Calboro ကဲ့သို႔ ေျမဩဇာ မ်ားေစ်းကြက္မွဝယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ေရေပ်ာ္ေျမဩဇာျဖစ္၍ အရြက္ဖ်န္းေျမဩဇာအျဖစ္လည္းအသံုးျပဳ
ႏိုင္သည္။

ဦးဖရက္သိန္းေဖ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.