ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ စရိတ္သက္သာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေစေသာ ေႏြစပါး စုိက္ပ်ဳိးနည္း

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္

၁။  ႏွစ္လ၊ သံုးလ ႀကိဳတင္ၿပီး သဘာ၀ ေျမၾသဇာ မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ ထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းမ်ားထဲမွ ႏုံးမ်ား ဆယ္ယူ၍ အေျခာက္လွမ္း
အမႈန္႔ ျပဳလုပ္ထားပါ။ ရႏုိင္ပါက စပါးခြံစက္ဖြဲျပာမ်ား တစ္ဧကလ်င္ တင္း ၂၀ အနည္းဆုံးထား၍ စုထားပါ။ သဘာ၀ ေျမၾသဇာသုံးမွ
ေျမကြၽံတာ သက္သာမယ္။
၂။  ေႏြစပါး အတြက္ မ်ဳိးေကာင္း၊ မ်ဳိးသန္႕ အဆင္သင့္ ေဆာင္ထားပါ။ ေနလွမ္း ျပာတီး ထားပါ။ ပ်ဳိးမ ေထာင္မီ မိမိမ်ဳိးအား အပင္ေပါက္
စမ္းသပ္ပါ။ စပါးေစ့ ၁၀၀ လ်င္ အေစ့ ၈၀ ထက္မနည္း အေညႇာင့္ ေပါက္မွ မ်ဳိးေဖါက္ပါ။ မ်ဳိးေညႇာင့္ မေဖါက္မီ အနည္းဆုံး ေရစိမ္၍
အျဖင္း၊ အေမွာ္မ်ား၊  ေပါင္းေစ့ မ်ား ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။ တစ္ဧကလွ်င္ သံုးတင္းႏႈန္းထက္ ပုိမသုံးပါႏွင့္။ သန္႔စင္ၿပီး မ်ဳိး ႏွစ္တင္းဆုိရင္
လုံေလာက္ ပါတယ္။
၃။  ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကုိ မတ္လကုန္  သုိ႔မဟုတ္ ဧၿပီလ ၁၃ရက္ (သၾကၤန္ မတုိင္မီ) ခ်ိန္၍ မ်ိဳးၾကဲပါ။ ဒါမွ မုိးမလာမီ ေျမ အေျခာက္လွမ္းခ်ိန္
၄၅ ရက္ခန္႔ရမယ္။ ေျမ ေျခာက္ခ်ိန္ရမွ ေျမကြၽံတာ သက္သာ ပါမယ္။ မုိးလြတ္ ေလလြတ္လည္း စပါးသိမ္းလုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။
၄။  မ်ိဳးၾကဲ ရက္အား ေရေသပတ္ အစပုိင္းတြင္ ၾကဲႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါ။ ဒါမွွ စပါးပင္သက္တန္း ၄၅ ရက္မွ ၅၅ ရက္  ေရေသပတ္
တြင္ ေရျဖတ္လုိ႔ရမယ္။ ဒီေရရ ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရထရက္ ေရျဖတ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါ။

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ထြန္ေရး
၁။  မုိးစပါး ရိတ္ခ်ိန္ ေစာပါက ထြန္ေရး လုပ္ခ်ိန္ ရပါတယ္။ ဒါမွသာ ေပါင္းနဲ႔ ေကာက္ေလမ်ား နည္းသြား ပါမယ္။ သမန္းျပင္ကုိ တတ္
ႏုိင္သမွ် ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေနာက္ဆုံး ထြန္ေရးတြင္ တီစူပါ အိတ္၀က္၊  ပုိတက္ တစ္စိတ္ ေျမခံထည့္ ေပးႏုိင္ ပါတယ္။
ကြန္ေပါင္းသုံး လုိကလည္း သုံးႏုိင္ပါတယ္။

မ်ဳိးႀကဲ
စာပစပ္ျပဴ ေဖါက္ထားေသာ မ်ဳိးမ်ားကုိ ေရစပ္စပ္တြင္ၾကဲပါ။ ၾကဲၿပီး ေရကုန္စင္ ေအာင္ထုတ္ပစ္ပါ။ ဒါေတြက ေတာင္သူ ေတြလုပ္
ေနၾကပါ။

ေရသြင္း ေျမၾသဇာႀကဲ
မ်ဳိးၾကဲၿပီး ၁၀ ရက္ ၁၅ ရက္ခန္႔မွာ ဒီေရအတက္တြင္ ေရသြင္း ေျမၾသဇာ ပက္ပါ။ ပုလဲပက္မယ္ဆုိရင္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ ငါးဆနဲ႔
ပုလဲ တစ္ဆ ေရာၾကဲပါ။ ႏႈန္းမႈန္႔နဲ႔  ဆုိရင္ ႏႈန္းမႈန္႔ ႏွစ္ဆ၊ ပုလဲတစ္ဆ  ေရာၾကဲပါ။ သဘာ၀ေျမၾသဇာက အပင္အဟာရ စုံေအာင္ပါပါ
တယ္။ အခုလုိေရာစပ္ သုံးရတာက ဓာတ္ေျမၾသဇာရဲ႕အာနိသင္ တက္ေစပါတယ္။ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဆခန္႔ အာနိသင္တက္
ပါတယ္။ ႏွစ္ဆ အာနိသင္တက္တယ္ဆုိေတာ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ တစ္၀က္ေလာက္ သက္သာတာ ေပါ။ သဘာ၀ေျမၾသဇာ အဆင္
သင့္ မျဖစ္ေသးသူေတြအေနနဲ႔ ပုလဲဓာတ္ေျမၾသဇာ ၅၀ ကီလုိတစ္အိတ္လွ်င္ တမာဆီ ၂၅ စီစီ (စတီဟင္းစားဇြန္းႏွင့္ သံုးဇြန္းခန္႔)
ေရာၿပီး   သံုးနာရီခန္႔ ေလသလပ္ခံထားပါ။ ဒါက ပုလဲလုံး ကေလးေတြကုိ တမာဆီနဲ႔ဖုံးေပး လုိက္တာပါဘဲ။ ေရနဲ႔ေတြရင္ အရည္
ေျဖး ေျဖးေပ်ာ္ေတာ့ ပုလဲဆုံး႐ႈံးမႈ သက္သာတာ ေပါ့။ အပင္ကေတာင္းခဲ့ရင္ မ်ဳိးၾကဲၿပီး ရက္ ၃၀ ေလာက္မွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ပထ
မ အႀကိမ္တုံးကလုိ သဘာ၀ေျမၾသဇာနဲ႔ေရာ ၾကဲေပါ့။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ စပါးခင္းထဲကုိ ဘဲလႊတ္ ေၾကာင္းၿပီးမွ ေျမၾသဇာၾကဲရင္ေကာင္းပါ
တယ္။ မလုိရင္လည္း ေျမၾသဇာမထည့္ဘဲ ထားလုိက္ပါ။

ေရျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အစာေကြၽးျခင္း
ဒီလုပ္ငန္း ကေတာ့ အထူး အေရးႀကီး ပါတယ္။ သက္တမ္းရက္ (၁၁၀-၁၁၅) ရွိတဲ့ သီးထပ္ရင္ႏွင့္ အလားတူ ေႏြစပါးမ်ဳိးကုိ မ်ဳိးၾကဲ
ၿပီး ၄၅ ရက္ခန္႔ကေန ၅၅ ရက္ေလာက္ထိ စပါးခင္းေရျဖတ္ေပးပါ။ ဒီေရက်ခ်ိန္နဲ႔ ခ်ိန္ထားလုိ႔ အလြယ္တကူ ေရျဖတ္လုိ႔ ရပါလိမ့္
မယ္။  ဒီအခ်ိန္မွာ စပါးပင္ ၀ါရင္ ၀ါေနပါေစ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ လုံး၀ မေကြၽးပါနဲ႔။ ဒီလုိ ေရျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အျမစ္မ်ားက ေလ
ေကာင္းေကာင္း ရၿပီး အျမစ္ႀကီးထြားမႈ ေကာင္းလာပါ လိမ့္မယ္။ ၅၅ ရက္နဲ႔ ရက္ ၆၀ အတြင္းမွာ မိမိထည့္ သုံးမည့္ ေျမၾသဇာရဲ႕အ
မ်ားစုကုိ သဘာ၀ ေျမၾသဇာႏွင့္ ေရာၾကဲေပးၿပီး ေရသြင္းပါ။  ျမစ္စဥ္ အင္အားေကာင္းခ်ိန္မွာ အစာ ေကာင္းေကာင္းရတဲ့အတြက္
အရည္အေသြး ေကာင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေသာ စပါးႏွံမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။ အရည္ အေသြးေကာင္းေသာ စပါးထြက္
ေသခ်ာ ေပါက္ရပါလိမ့္မယ္။ စပါးထြက္လည္း မက်ပါဘူး။

တုိက္တြန္းခ်က္
ဒီနည္းစံနစ္ေတြက ေတာင္သူမ်ားအ ဖို႔ ခက္ခဲစရာမရွိေလာက္ဘူးလုိ႔ ယူဆပါ တယ္။ အေရးႀကီးတာက  (၁) မ်ဳိးေကာင္း မ်ဴိဒသန္႔
သုံးဖို႔ရယ္၊ (၂) ေကာက္ပင္မ်ား  မထူဖို႔ရယ္၊ (၃) သဘာ၀ေျမၾသဇာ သုံးဖုိ႔ရယ္၊ (၄) ေရျဖတ္ဖုိ႔ရယ္ပါဘဲ။ ေတာင္သူ မ်ားအေနနဲ႔ ႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ (အထူးသျဖင့္ ပုလဲေခၚ ယူရီးယား)  သုးံထားတာၾကာေတာ့ အခုလုိမျပင္ရင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး အ
ျမတ္နည္းပါမယ္။ သဘာ၀ေျမၾသဇာ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈႈန္းကုိ တြဲဖက္ သုံးစြဲျခင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အနိသင္ တက္ေအာင္စီမံျခင္း၊ ပုိတက္
ေျမၾသဇာ သုိ႔မဟုတ္ စက္ဖြဲျပာ မျဖစ္မေနတြဲဖက္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ၄၅ ႏွင့္ ၅၅ ရက္အတြင္း ေရ
ျဖတ္ၿပီးေနာက္ မိမိသုံးစြဲမည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၏ အမ်ားဆုံး အခ်ဳိးကုိ ၾကဲပက္ ေရသြင္းျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ စမ္းသပ္လုပ္
ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းအပ္ ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ၾကမယ္ဆုိရင္ စရိတ္သက္သာၿပီး အရည္ အေသြးေကာင္း စပါးရမွာ
ပါ။ အထြက္ႏႈန္းလည္း ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဖ်က္ပုိးနဲ႔ ေရာဂါသက္သာမယ္။ ဒီလုိဆုိ ေတာင္သူ ေတြ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈစရိတ္သက္
သာၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားပါ့မယ္။ အထြက္လည္း မေလ်ာ့ႏုိင္ပါဘူး။ စပါးအရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္းလည္းပုိရမွာ
ပါ။ ဓာတုေတြ ေလွ်ာ့သုံးရလုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈသက္သာမယ္၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား နဲ႔ စားသုံးသူမ်ား က်န္းမာေရး မထိခုိက္
ႏုိင္ဘူး။ ဓာတုေတြ ေလ်ာ့သုံးလုိ႔ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းရမႈေတြနည္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြ  ကုန္က်မႈသက္သာမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စုိက္ပ်ဳိး
ေျမအရင္းအျမစ္ေတြ ပ်က္စီးမႈသက္သာ ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ပါလိမ့္မယ္။
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.