ကုန္စည္ေစ်းနွုန္းမ်ား

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2018-01-16

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ဆန္အမ်ိဳးအစား အနိမ့္ဆံုးေစ်း အျမင့္ဆံုးေစ်း
ဖ်ာပံုေပၚဆန္းသစ္ ၃၀၀၀၀ ၃၃၀၀၀
ေဒးဒရဲေပၚဆန္းသစ္ ၃၀၀၀၀ ၃၃၀၀၀
ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ေပၚဆန္းသစ္ ၃၁၀၀၀ ၃၄၀၀၀
ေပၚဆန္းနယ္စံုသစ္ ၂၇၀၀၀ ၃၀၀၀၀
ဧည့္မထ ၂၀၃၀၀ ၂၃၅၀၀
ငစိန္ ၁၈၅၀၀ ၂၀၀၀၀
ၿမီးဒံု ၂၁၀၀၀ ၂၃၀၀၀
ဧည့္မထဆန္ကြဲ[ 2,3,4] ၁၅၂၀၀ ၁၅၇၀၀
ဧည့္မထဆန္ကြဲ[ 1,2] ၁၆၀၀၀ ၁၆၇၀၀
ေပၚဆန္းေခ်ာဆန္ကြဲ ၁၆၅၀၀ ၁၇၅၀၀
ေရႊဘိုေပၚဆန္း ၅၇၀၀၀ ၆၀၀၀၀
မိုးသုခရွယ္ ၂၅၅၀၀ ၂၆၀၀၀
ေႏြသီးထပ္ရွယ္ ၂၅၀၀၀ ၂၅၅၀၀
ေႏြဆန္ရက္ ၉၀ ၂၆၀၀၀ ၂၇၀၀၀
ဧည့္မထ ၂၅%သစ္ ၁၈၀၀၀ ၁၈၃၀၀
ေပၚဆန္းသစ္ရွယ္ ၃၃၀၀၀ ၃၅၀၀၀
ရက္ ၉၀ သစ္ရွယ္ ၂၃၀၀၀ ၂၄၀၀၀
ၾကမ္းသစ္ရွယ္ ၂၀၀၀၀ ၂၀၅၀၀
ႏွံစားသစ္ရွယ္ ၂၀၅၀၀ ၂၁၀၀၀
ၾကားပ်ံသစ္ရွယ္ ၃၂၀၀၀ ၃၄၀၀၀

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား2018-01-16

ပဲေစ်းနႈန္းမ်ား
ပဲအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ကုလားပဲျဖဴလံုး ၁၅၆၀/၁၆၀၀
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး ၁၇၀၀
စားေတာ္ပဲလံုး ၈၈၀/၁၀၃၅
စြန္တာနီ/ျပာ ၂၁၇၀/၂၁၉၅
ေထာပတ္ပဲ ၁၆၅၀/၂၂၆၅
ပဲႀကီး(ကုန္း) ၂၆၀၅
ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း) ၄၂၄၅/၄၄၂၅
ပဲစဥ္းငံုနီ RC 2017 ၃၆၈,၀၀၀
ပဲတီစိမ္း ပခုကၠဴ ၁၃၃၀/၁၃၇၀
ေျပာင္းဆံ ၄၆၀/၄၈၅
ပဲလြန္းျဖဴ ပဲခူး ၁၄၃၀
ပဲလြန္းျဖဴ မင္းလွ ၁၃၅၀
ပဲလြန္ျဖဴျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ၁၃၁၅/၁၃၃၅
ပဲလြန္နီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ၁၇၅၀/၁၇၈၅
မတ္ပဲ FAQ/RC(2017) ၅၃၈,၀၀၀
မတ္ပဲ SQ/RC(2017) ၆၈၈,၀၀၀
ကုလားပဲျခမ္း ၁၉၆၀/၂၁၅၀
ဆီထြက္သီးႏွံ
ပဲပုပ္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(သိပၸံ) ၁၀၁၅/၁၀၃၅
ပဲပုပ္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(အထြက္တုိး) ၁၀၃၀/၁၀၅၀

ျကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2018-01-16

ၾကက္သြန္နီအမ်ိဳးအစားမ်ား
ၾကက္သြန္နီအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဆိပ္ျဖဳရွယ္ (သစ္) ၁၈၀၀
ဆိပ္ျဖဳလတ္ႀကီး ၁၈၀၀
ဆိပ္ျဖဳလတ္သန္႔ ၁၈၀၀
ဆိပ္ျဖဳလတ္ေခ်ာ ၁၆၀၀
ေရနံေခ်ာင္းရွယ္(သစ္) ၁၇၀၀
ေရနံေခ်ာင္းလတ္ႀကီး ၁၇၀၀
ေရနံေခ်ာင္းလတ္သန္႔ ၁၇၀၀
ေရနံေခ်ာင္းလတ္ေခ်ာ ၁၃၀၀
ေတာင္တြင္းရွယ္သစ္ ၁၈၀၀
ေတာင္တြင္းလတ္ႀကီး ၁၈၀၀
ေတာင္တြင္းလတ္သန္႔ ၁၆၅၀
ေတာင္တြင္းလတ္ေခ်ာ ၁၂၀၀
ျမစ္သား (သစ္) ၂၀၀၀/၂၂၀၀
ျမစ္သားလတ္ႀကီး ၂၀၀၀/၂၃၀၀
ျမစ္သားလတ္သန္႔ ၂၀၀၀/၂၃၀၀
ျမစ္သားလတ္ေခ်ာ ၂၉၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းနႈန္းမ်ား
ၾကက္သြန္ျဖဴအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ၾကဴကုတ္(ရွယ္) ၁၇၂၅
ၾကဴကုတ္(လတ္) ၁၇၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၂ ၁၅၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၃ ၂၀၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၄ ၂၄၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၅ ၂၆၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၂ ၁၄၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၃ ၁၉၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၄ ၂၃၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၅ ၂၅၅၀

အျခားကုန္ေစ်းနွုန္းမ်ား2018-01-16

ျငဳပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ျငဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ျငဳပ္ပြ (စိမ္းစား) ၉၀၀၀/၁၀၀၀၀
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) ၁၀၈၀၀/၁၁၀၀၀
အိႏၵိယရွည္ ၃၅၀၀/၃၅၅၀
အိမ္မဲ ၃၀၀၀/၃၂၀၀
ပန္းတေနာ္ရွည္ ၃၀၀၀/၃၂၀၀
ေပ်ာ္ဘြယ္မိုးေထာင္ ၃၅၅၀/၃၆၀၀
ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ထန္းလ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေတာင္သာ၀ဲ ၁၅၂၅
ေတာင္သာေခ်ာ ၁၄၇၅
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) ၁၄၇၅
ေတာင္သာၾကံသကာ၀ဲ ၁၁၀၀
ေရစႀကိဳ၀မ္းျဖဴ ၁၉၀၀
ေညာင္ဦးအျဖဴသန္႔ ၁၄၅၀/၁၅၀၀
ေညာင္ဦး၀ဲ ၁၁၅၀
ေညာင္ဦး(ေဆးရွယ္) ၁၅၅၀/၁၆၀၀
ေညာင္ဦး (၀ဲ) ၁၁၅၀
ေညာင္ဦး (သၾကားေရာ) ၁၃၀၀
ပခုကၠဴအၾကမ္း ၁၇၀၀
ၾကံသကာေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကံသကာအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
ၾကံသကာ ျဖဴသန္႔ ၁၄၀၀
ၾကံသကာ ပံုးရိုးရိုး ၁၃၀၀
ၾကံသကာ အိတ္က်ိဳးေၾက ၁၀၅၀
ၾကံသကာ အိတ္လတ္ ၁၀၂၅
မန္က်ည္းသီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
မန္က်ည္းသီးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ျဖဴ) ၃၃၀၀
မန္က်ည္းသီး(ရိုးရိုး) ၂၈၀၀
မန္က်ည္းသီးပြင့္ကပ္ ၂၄၀၀
သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား
သၾကားအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
သၾကားအျဖဴ (ျမန္မာပြင့္ႀကီး) ၁၇၀၀
သၾကားအျဖဴ (ထိုင္း) ၁၃၀၀
သၾကားအျဖဴ ဘရာဇီး ၁၂၆၅
သၾကားအျဖဴ ဂရိတ္ေ၀ါ ၁၂၈၀
သၾကားအျဖဴ MEC ၁၂၆0
သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ၁၂၈၅
သၾကားအျဖဴ ဂရိတ္ေ၀း ၁၂၉၀
သၾကားအျဖဴ ကိုလံဗီယာ ၁၂၆၅
သၾကားအျဖဴ ပါကစၥတန္ ၁၂၆၅
အာလူးေစ်းႏႈန္းမ်ား
အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေအာင္ပန္း ဆြဲ ၂၅၀
ေအာင္ပန္း A1 ၄၈၀
ေအာင္ပန္း OK ၆၂၀
ေအာင္ပန္း S1 ၆၈၀
ေအာင္ပန္း S2 ၉၀၀
လြိဳင္ေကာ္ ဆြဲ ၂၇၀
လြိဳင္ေကာ္ A1 ၅၀၀
လြိဳင္ေကာ္ OK ၆၅၀
လြိဳင္ေကာ္ S1 ၇၂၀
လြိဳင္ေကာ္ S2 ၉၃၀
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပုဇြန္ေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၆၀၀၀၀/၅၅၀၀၀
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၅၀၀၀၀/၄၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရွယ္ ၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရိုးရိုး ၁၅၀၀၀/၂၀၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရွယ္ ၁၀၀၀၀/၁၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရိုးရိုး ၈၀၀၀/၉၀၀၀
ဖ်ာပံုအငံလံုးရွယ္ ၅၀၀၀/၆၀၀၀
ဖ်ာပံုအငံလံုးရိုးရိုး ၅၀၀၀/၄၀၀၀
ဖ်ာပံုအသားႀကိဳး ၁၅၀၀/၁၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္လတ္ ၂၃၀၀၀/၂၀၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္ရိုးရိုး ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္လတ္ ၂၀၀၀၀/၁၅၀၀၀
ေရခ်ိဳငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ၃၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေျမြထိုး ၁၀၀၀၀/၈၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ၂၈၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ၂၃၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးရံ႕လံုး ၁၀၀၀၀/၁၃၀၀၀
ေရငံငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ကလိန္ ၇၀၀၀/၉၀၀၀
ငါးကြမ္းရွပ္ ၁၀၀၀၀/၁၅၀၀၀
ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ၄၀၀၀/၅၀၀၀
ငါးတံခြန္လံုး ၂၅၀၀/၃၀၀၀
ငါးႏွပ္ခ်ိဳ ၅၀၀၀/၆၀၀၀
ငါးပုတ္သင္ ၃၀၀၀/၄၀၀၀
ငါးေရာင္ႀကီး ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးေရာင္လတ္ ၁၅၀၀၀/၁၈၀၀၀
ဆီငါးေရာင္ ၁၅၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးေရႊႀကီး ၆၀၀၀/၇၀၀၀
ငါးေရႊေသး ၄၀၀၀/၃၀၀၀
ငါးမီးတံသြယ္ ၁၃၀၀/၁၀၀၀
ငါးဘူးစီ ၃၀၀၀/၃၅၀၀