ကုန္စည္ေစ်းနွုန္းမ်ား

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2017-11-17

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ဆန္အမ်ိဳးအစား အနိမ့္ဆံုးေစ်း အျမင့္ဆံုးေစ်း
ဖ်ာပံုေပၚဆန္းသစ္ ၃၈၀၀၀ ၄၂၀၀၀
ေဒးဒရဲေပၚဆန္းသစ္ ၃၈၀၀၀ ၄၂၀၀၀
ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ေပၚဆန္း ၄၀၀၀၀ ၄၃၀၀၀
ေပၚဆန္းနယ္စံု ၃၅၀၀၀ ၃၈၅၀၀
ဧည့္မထမိုးဆန္ ၂၀၃၀၀ ၂၃၅၀၀
ငစိန္ ၂၀၅၀၀ ၂၃၅၀၀
ၿမီးဒံု ၃၂၀၀၀ ၃၅၀၀၀
ဧည့္မထဆန္ကြဲ[ 2,3,4] ၁၆၀၀၀ ၁၆၈၀၀
ဧည့္မထဆန္ကြဲ[ 1,2] ၁၆၈၀၀ ၁၇၅၀၀
ေပၚဆန္းေခ်ာဆန္ကြဲ ၁၇၅၀၀ ၁၈၅၀၀
ေရႊဘိုေပၚဆန္း ၅၅၀၀၀ ၆၁၀၀၀
မိုးသုခရွယ္ ၂၅၀၀၀ ၂၅၅၀၀
ေႏြသီးထပ္ရွယ္ ၂၄၅၀၀ ၂၅၀၀၀
ေႏြဆန္ရက္ ၉၀ ၂၅၀၀၀ ၂၇၀၀၀
ဧည့္မထ ၂၅% ၂၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀
ေပၚဆန္းသစ္ရွယ္ ၃၅၀၀၀ ၃၇၀၀၀
ၾကမ္းသစ္ရွယ္ ၂၂၅၀၀ ၂၃၀၀၀
ရက္ (၉၀)သစ္ရွယ္ ၂၂၀၀၀ ၂၂၅၀၀

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား2017-11-17

ပဲေစ်းနႈန္းမ်ား
ပဲအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ကုလားပဲလံုး ၂၁၀၀
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး ၂၂၀၀
စားေတာ္ပဲလံုး ၉၅၀/၉၃၀
စြန္တာနီ/ျပာ ၁၇၃၅/၁၉၁၅
ေထာပတ္ပဲ ၁၅၆၅/၁၇၄၀
ပဲႀကီး(ကုန္း) ၂၆၉၅/၂၈၇၀
ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း) ၃၀၉၅/၃၅၄၀
ပဲစဥ္းငံုနီ RC 2017 ၃၃၀,၀၀၀
ပဲတီစိမ္းပခုကၠဴ ၁၅၈၅
ပဲတီစိမ္း ခရမ္းေရႊ၀ါ(ထိပ္စ) ၂၁၆၅/၂၂၅၀
ပဲတီစိမ္း ပဲခူးေရႊ၀ါ ၂၀၀၀/၂၀၇၀
ပဲတီစိမ္း ၀ါးခယ္မ ၁၉၁၅/၂၀၀၀
ေျပာင္းဆံ ၄၇၀/၄၈၅
ပဲလြန္းနီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ၁၅၈၀/၁၆၇၀
မတ္ပဲ RAW ၈၅၅/၈၆၅
မတ္ပဲ FAQ/RC(2017) ၄၈၃,၀၀၀
မတ္ပဲ SQ/RC(2017) ၆၆၈,၀၀၀
ဘိုကိတ္ပဲ ၁၅၀၀/၁၅၃၅
ကုလားပဲျခမ္း ၂၆၅၀/၂၇၀၀
ဆီထြက္သီးႏွံ
ပဲပုပ္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(သိပၸံ) ၁၁၂၀/၁၁၀၀
ပဲပုပ္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(အထြက္တုိး) ၁၁၃၀/၁၁၅၀

ျကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2017-11-17

ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကက္သြန္နီအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဆိပ္ျဖဳရွယ္ ၂၆၀၀
ဆိပ္ျဖဳလတ္ႀကီး ၂၅၀၀
ဆိပ္ျဖဳလတ္သန္႔ ၂၃၅၀
ဆိပ္ျဖဳလတ္ေခ်ာ ၂၁၀၀
ျမစ္သားရွယ္ (သစ္) ၁၉၀၀
ျမစ္သားလတ္ႀကီး ၁၇၀၀
ျမစ္သားလတ္သန္႔ ၁၅၀၀
ျမစ္သားလတ္ေခ်ာ ၁၃၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းနႈန္းမ်ား
ၾကက္သြန္ျဖဴအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ၾကဴကုတ္(ရွယ္) ၁၇၅၀
ၾကဴကုတ္(လတ္) ၁၇၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၂ ၂၁၅၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၃ ၂၇၅၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၄ ၃၀၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၅ ၃၂၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၂ ၂၀၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၃ ၂၆၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၄ ၂၉၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၅ ၃၁၀၀

အျခားကုန္ေစ်းနွုန္းမ်ား2017-11-17

ျငဳပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ျငဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ျငဳပ္ပြ (စိမ္းစား) ၇၀၀၀/၇၈၀၀
အိမ္မဲ ၂၈၅၀/၂၉၀၀
အိႏၵိယရွည္ ၃၅၅၀
ပန္းတေနာ္ရွည္ ၂၈၅၀/၂၉၀၀
ေပ်ာ္ဘြယ္မိုးေထာင္ ၃၅၀၀
ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ထန္းလ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေတာင္သာ၀ဲေရနက်ိဳ ၁၆၀၀
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) ၁၆၃၀
ေတာင္သာေခ်ာမလိုင္ေလာင္ ၁၆၃၀
ေတာင္သာၾကံသကာ၀ဲ ၁၂၀၀/၁၂၂၅
ေရစႀကိဳ၀မ္းျဖဴ ၁၉၀၀
ေညာင္ဦးအျဖဴသန္႔ ၁၇၀၀
ေညာင္ဦးသၾကားေရာ ၁၄၅၀
ေညာင္ဦး၀ဲ ၁၂၈၀
ပခုကၠဴၾကမ္း ၁၇၅၀
ၾကံသကာေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကံသကာအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
ၾကံသကာ ျဖဴသန္႔ ၁၇၅၀
ၾကံသကာ အိတ္က်ိဳးေက် ၁၂၅၀
ၾကံသကာ အိတ္လတ္ ၁၁၂၀
မန္က်ည္းသီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
မန္က်ည္းသီးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
မန္က်ည္းသီးပြင္ျျဖဴ ၃၅၀၀
မန္က်ည္းသီးရိုးရိုး ၃၀၀၀
မန္က်ည္းသီးပြင့္ကပ္ ၂၃၅၀
သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား
သၾကားအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
သၾကားအျဖဴ (ျမန္မာ) ၁၅၀၀
သၾကားအျဖဴ ယူကရိန္း ၁၂၂၀/၁၂၄၀
သၾကားအျဖဴ ဘရာဇီး ၁၂၂၀/၁၂၄၀
သၾကားအျဖဴ UAE ၁၂၂၀/၁၂၄၀
သၾကားအျဖဴ ယိုးဒယား ၁၂၂၀/၁၂၄၀
သၾကားအျဖဴ ကိုလန္ပီယာ ၁၂၂၀/၁၂၄၀
သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ၁၂၂၀/၁၂၄၀
သၾကားအျဖဴ ဗီယနမ္ ၁၂၂၀/၁၂၄၀
သၾကားအျဖဴ Moroko ၁၂၂၀/၁၂၄၀
အာလူးေစ်းႏႈန္းမ်ား
အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေအာင္ပန္း ဆြဲ သစ္ ၃၀၀
ေအာင္ပန္း A1 ၅၅၀
ေအာင္ပန္း OK ၆၀၀
ေအာင္ပန္း S1 ၇၀၀
ေအာင္ပန္း S2 ၇၀၀
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပုဇြန္ေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၄၀၀၀၀/၄၅၀၀၀
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၃၀၀၀၀/၃၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရွယ္ ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရိုးရိုး ၁၅၀၀၀/၁၃၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရွယ္ ၁၀၀၀၀/၁၂၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရိုးရိုး ၉၀၀၀/၉၅၀၀
ဖ်ာပံုအငံလံုးရွယ္ ၆၀၀၀/၇၀၀၀
ဖ်ာပံုအငံလံုးရိုးရိုး ၅၀၀၀/၄၀၀၀
ဖ်ာပံုအသားႀကိဳး ၁၅၀၀/၁၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္လတ္ ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္ရိုးရိုး ၁၈၀၀၀/၁၆၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၂၈၀၀၀/၃၀၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၂၁၀၀၀/၂၃၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္လတ္ ၂၀၀၀၀/၁၈၀၀၀
ေရခ်ိဳငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ၃၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ၂၀၀၀၀/၂၃၀၀၀
ငါးေျမြထိုး ၇၅၀၀/၉၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးရံ႕လံုး ၁၀၀၀၀/၁၂၀၀၀
ေရငံငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ကလိန္ ၇၀၀၀/၉၀၀၀
ငါးကြမ္းရွပ္ ၁၅၀၀၀/၁၃၀၀၀
ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ၄၀၀၀/၄၅၀၀
ငါးတံခြန္လံုး ၂၀၀၀/၂၅၀၀
ငါးႏွပ္ခ်ိဳ ၄၅၀၀/၅၀၀၀
ငါးပုတ္သင္ ၃၀၀၀/၃၅၀၀
ငါးေရာင္ႀကီး ၁၆၀၀၀/၁၈၀၀၀
ငါးေရာင္လတ္ ၁၅၀၀၀/၁၇၀၀၀
ဆီငါးေရာင္ ၁၅၀၀၀/၁၇၀၀၀
ငါးေရႊႀကီး ၄၅၀၀/၅၀၀၀
ငါးေရႊေသး ၃၅၀၀/၃၀၀၀
ငါးမီးတံသြယ္ ၁၂၀၀/၁၄၀၀
ငါးဘူးစီ ၃၀၀၀/၃၅၀၀

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္2017-11-17

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ ေစ်းႏႈန္း
S1 လံုးဆံ(သစ္) ၂၄၀၀/၂၄၅၀
ျပန္႔လံုးဆံ ၂၀၀၀/၂၀၅၀
အနီလံုးဆံ (သ) ၂၂၀၀/၂၂၅၀/၂၃၀၀
Mတြဲလံုးဆံ ၂၄၅၀
ၾကက္ဆူ ၅၀၀၀၀
ႏွမ္းျဖဴ ၁၀၅၀၀၀/၁၁၅၀၀၀
ႏွမ္းညိဳ ၉၇၀၀၀/၉၈၀၀၀
ႏွမ္းျဖဴ (ဂ်ပန္) ၁၁၅၀၀၀/၁၂၆၀၀၀
ႏွမ္းနက္ ၁၀၀၀၀၀
ႏွမ္းနက္(စမံု) ၁၁၀၀၀၀၀/၁၁၅၀၀၀/၁၂၅၀၀၀/၁၂၆၀၀၀
ပန္းႏွမ္း ၆၁၀၀၀
ဆီေနၾကာ ၂၈၀၀၀/၂၉၀၀၀/၃၀၀၀၀
မုန္႔ညင္းေစ့ ၁၇၀၀/၁၈၀၀/၂၀၀၀
S1 ေရြးဆံ ၂၀၀၀/၂၁၀၀
S1 ဆီဆံ ေဟာင္း ၁၅၀၀/၁၉၀၀/၂၀၀၀/၂၃၀၀
နံနံေစ့ ၁၁၀၀၀/၁၁၅၀၀
စမံုနက္ ၂၂၀၀/၂၀၀၀
စမံုစပါး ၁၅၅၀/၁၇၅၀/၁၈၀၀
ပဲဆီ ၃၆၀၀/၄၅၀၀
ပဲဖတ္ ၉၈၀/၁၀၃၀/၁၀၅၀
ႏွမ္းဆီ ၃၈၀၀/၄၀၀၀
ႏွမ္းဖတ္ ၈၇၀
မုန္ညွင္းဆီ ၃၅၀၀/၄၀၀၀
မုန္းညွင္းဖတ္ ၇၀၀/၇၂၅
ေနၾကာဆီ ၃၆၀၀/၄၀၀၀
ေနၾကာဖတ္ ၅၀၀/၅၄၀
ပဲပုတ္ဆီ ၂၀၀၀
ပဲပုတ္ဖတ္ ၁၁၅၀
စားအုန္းဆီ ၁၈၅၀
ကုျခမ္း(ထိုင္၀မ္) ၂၇၅၀
ကုျခမ္း(929) ၂၇၀၀
ရာဇာျခမ္း ၂၈၅၀
မတ္ျခမ္း/လံုးခၽြတ္ ၁၀၀၀/၁၄၀၀
ဂ်ံဳ(ငါန္းဇြန္) ၆၀၀၀၀/၅၉၀၀၀
ဂ်ံဳ(ျမင္းမူ) ၆၁၀၀၀/၆၀၀၀၀
ဂ်ံဳ(ေျမာင္) ၆၁၀၀၀/၆၀၀၀၀
ဂ်ံဳ(ဆားေတာင္) ၅၉၀၀၀/၆၀၀၀၀
ဂ်ံဳ(ဘုတလင္/မံုရြာ) ၆၁၀၀၀/၅၉၀၀၀
ဂ်ံဳ(ေတာင္ဘက္) ၆၁၀၀၀/၅၉၀၀၀
ဂ်ံဳ(ရွမ္း) ၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ(အထြက္တိုး) ၄၉၀၀၀/၅၀၀၀၀
ဂ်ံဳ(AUS) ၅၀၀၀၀/၅၀၅၀၀
ဂ်ံဳ – ဖြဲ (တစ္ပိႆာ) ၄၅၀/၄၉၀/၄၇၀
ကုလားပဲ(ထိုင္၀မ္) ၁၁၂၀၀၀
ကုျဖဴႀကီး (V7) ၁၅၀၀၀၀
ကုျဖဴႀကီး (V2) ၁၂၂၀၀၀
ကုလးပဲ 929 ၁၁၀၀၀၀/၁၀၀၀၀၀
ပဲစဥ္းငံုနီ ၃၀၀၀၀
ပဲတီစိမ္းအညာ ၇၅၀၀၀/၈၀၀၀၀/၈၆၀၀၀
ပဲလြန္းျဖဴ ၁၀၅၀၀၀/၁၀၈၀၀၀
ပဲလြန္းျပာ ၈၃၀၀၀/၈၅၀၀၀
တရုတ္ပဲႀကီး ၇၈၀၀၀/၈၀၀၀၀/၈၅၀၀၀
ပဲႀကီး (သ) ၁၆၀၀၀၀/၁၇၀၀၀၀
ပဲႀကီး (လ) ၂၀၀၀၀၀/၂၁၀၀၀၀
ဘိလပ္ေစ့ ၆၅၀၀၀/၇၀၀၀၀
ပဲရာဇာ ၄၄၀၀၀
ပဲၾကား ၁၄၀၀၀၀/၁၅၀၀၀၀
ပဲနီျပား ၁၀၅၀၀၀/၁၁၀၀၀၀
ပဲပုပ္(ရွမ္း) ၄၀၀၀၀/၄၈၀၀၀/၅၉၀၀၀
ပဲပုပ္(ဗမာ) ၁၂၅၀၀၀/၁၃၀၀၀၀
ပဲယင္းၿကီး ၅၈၀၀၀/၆၀၀၀၀
ပဲယင္းၿကီး(မ်ိဳး) ၆၅၀၀၀/၇၀၀၀၀
ပဲယင္း(သ) ၅၇၀၀၀/၅၈၀၀၀
ပဲယင္း(သ)မ်ိဳး ၆၀၀၀၀
ပဲခ်ဥ္ေပါင္ ၄၇၀၀၀/၅၀၀၀၀
ေျမေတာက္ပဲ ၉၀၀၀၀/၁၁၅၀၀၀/၁၁၈၀၀၀
မတ္ပဲ ၄၈၀၀၀
မတ္ပဲေရသြင္း ၄၄၀၀၀
စားေတာ္ ရန္ကုန္ ၅၈၀၀၀/၇၅၀၀၀
စားေတာ္ ကၽြန္း ၁၅၀၀၀၀/၁၆၀၀၀၀
ေျပာင္းဖူး(CP) ၂၀၅၀၀/၂၁၀၀၀/၂၃၀၀၀
အထြက္တိုးနီ ၃၃၀၀၀/၃၅၅၀၀
ဘိုကိတ္ ၁၈၀၀၀၀
စြန္တာျပာကသဲ ၁၂၀၀၀၀/၁၃၇၀၀၀
စြန္တာျပာရိုးရိုး ၉၄၀၀၀/၉၅၀၀၀
ပဲဇီးကြက္ ၁၂၀၀၀၀/၁၂၂၀၀၀၀